Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Finland medverkar starkt till det europeiska 6G-frekvensarbetet

Den sjätte generationens mobilteknologi 6G innoveras redan aktivt. Europeiska kommissionen koncentrerar sig i början på 6G-teknologins utvecklingssteg i Europa och bereder en färdplan för användningen av 6G. Transport- och kommunikationsverket Traficom samt kommunikationsministeriet deltar i 6G-frekvensarbetet för att säkerställa effektiv användning av frekvenser och utveckling av framtidens bredbandsnät och tjänster.

5G-mobilnätteknologi håller nu på att införas. Samtidigt är det viktigt att undersöka 6G som kommer att bidra till att nå målen för hållbar utveckling genom att kombinera den fysiska, digitala och biologiska världen. Framtidens terminalutrustning är mer än en smarttelefon: flera miljarder maskiner, apparater, människor, fordon, robotar och drönare ansluts till molnet via ett nät optimeras av artificiell intelligens. 6G medför decentraliserade nät och databearbetning vid nätets utkant, vilket möjliggör till exempel hologrammöten och genuint virtuell interaktion mellan människor. Dessutom  kan ny satellitteknik kombineras med 6G, vilket möjliggör globala förbindelser på land, till havs och i luften.

Finland medverkar aktivt i utvecklingen av 6G

"Finland är ett ledande land inom kommunikationsteknologi. Tillsammans med kommunikationsministeriet säkerställer vi att Finland ligger i täten för utvecklingen av 6G. Vi medverkar intensivt i radiofrekvensarbetet i EU och internationellt", säger Traficoms generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Den radiofrekvenspolitiska gruppen som består av representanter från Europeiska unionens medlemsländer följer och fördjupar sig under den nya arbetsprogramperioden i forskning och utveckling av 6G samt i europeiska testplaner och försök med 6G. I workshopar kan näringslivet och forskningsprojekten presentera sina resultat och mål och på basis av dem identifierar arbetsgruppen behov för harmonisering av nya 6G-frekvensområden samt konsekvenser för frekvensregleringen. Med hjälp av beredningsarbetet gör Europeiska kommissionen upp planer för 6G-frekvensarbetet. Ledande sakkunnig Heidi Himmanen från Traficom har valts till presidiet för radiofrekvenspolitiska gruppens 6G-arbetsgrupp. 

I internationella teleunionen ITU (International Telecommunication Union) sker samarbete med intressentgrupperna och speciellt med Uleåborgs universitet. Uleåborgs universitet har tidigare lett det åttaåriga 6G-flaggskeppet (6G Flagship) som år 2018 var världens första 6G-forskningsprogram. Det ledande europeiska 6G-forskningsprojektet Hexa-X koordineras av Nokia med deltagande från Aalto-universitetet och Uleåborgs universitet.

Ytterligare information

Suvi Juurakko-Lehikoinen, Traficoms representant i RSPG, chef, tfn 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi, twitter: @l_suvi (Extern länk)

Heidi Himmanen, ledande sakkunnig, 0295 390 441, heidi.himmanen@traficom.fi, twitter: @HimmanenHeidi (Extern länk)


Den radiofrekvenspolitiska gruppen (RSPG, Radio Spectrum Policy Group) är en rådgivande högnivågrupp som bistår Europeiska kommissionen i utvecklingen av radiofrekvenspolitiken. RSPG utfärdar utlåtanden, opinioner och rapporter vars syfte är att hjälpa och rådge kommissionen på strategisk nivån i följande frågor: frågor som hänför sig till radiofrekvenspolitiken, till samordning av de politiska synpunkterna samt vid behov till harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av radiofrekvenser när detta är en förutsättning för att skapa en fungerande inre marknad. Kommunikationsministeriet representerar Finland i RSPG med stöd av Traficom.