Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Flera brister upptäcktes i samband med övervakningstillslag mot taxitrafiken i Vanda

Flera brister upptäcktes i samband med övervakningstillslaget mot taxitrafiken som genomfördes gemensamt av polisen i Östra Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gränsbevakningsväsendet.

Onsdagen den 13.9.2023 granskades i ett övervakningstillslag på Helsingfors-Vanda flygplats 42 taxibilar, i 24 av dem fanns det något att anmärka på.

Polisen meddelade 22 påföljder. Sammanlagt skrevs ut 13 böter, alla av dem för avsaknad av körjournal. Totalt skrevs ut nio avgifter för trafikförseelse i huvudsak för att tillståndsinnehavarens och chaufförens information saknades.

Polisen har huvudansvaret för övervakningenav taxitrafiken 

Gemensam övervakning som utförs av flera myndigheter är ett effektivt sätt att övervaka taxitrafiken. Genom att stanna taxibilar en gång kan alla deltagande myndigheter samtidigt granska ärenden som hör till deras behörighet.

Även om allt var mestadels i ordning i de taxibilar som granskades, klarade sig beklagligt få taxibilar helt utan några anmärkningar.

– Den vanligaste bristen var att föraren saknade körjournal. Avgifter för trafikförseelse utfärdades främst för att namnet på föraren eller innehavaren av trafiktillståndet inte var synligt i passagerarutrymmet", berättar kommissarie Katri Lehti om resultatet av övervakningen. 

– En positiv observation ur trafiksäkerhetssynpunkt var att fordonsmaterielen var i gott skick och trafikduglig och att alla förare som kontrollerades hade ett körtillstånd för taxiförare. Alltför många små brister upptäcktes dock. Det är ju fråga om tillståndspliktig yrkesmässig trafik och därför ska allt vara i bättre ordning, konstaterar Lehti.

Samarbetet med olika myndigheter fungerade väl i samband med övervakningen.

Även små brister kan leda till att ett företag övervakas noggrannare

Trots återkommande övervakning förekommer fortfarande samma brister i presentationen av information som konstaterats förekomma allmänt vid tidigare övervakningstillfällen.  Bristerna äventyrar egentligen inte trafiksäkerheten, men de påverkar förverkligandet av passagerarnas och konsumenternas rättigheter, berättar Traficoms expert Tiina-Liisa Ruotsalainen. 

Innehavaren av ett taxitillstånd ska ansvara och sörja för att korrekt prisinformation, tillståndsinnehavarens namn- och kontaktinformation samt förarens namn är synliga i taxitrafik för passageraren. Förekomsten av dessa i och för sig små bristerna i iakttagandet av förpliktelserna gällande taxitrafik kan leda till riskbaserad ytterligare övervakning av företaget, konstaterar Ruotsalainen.

På basis av iakttagelserna i samband med övervakningstillfällena gör Skatteförvaltningen en mer ingående utredning av både taxibolag och förare

Skatteförvaltningen har under de senaste åren noggrant övervakat taxibranschen och tyvärr har man inte kunnat se att grå ekonomi skulle ha försvunnit från branschen. De gemensamma övervakningstillfällena anses vara effektiva och verkningsfulla. Med hjälp av dem, vid sidan av effektiv riskhantering, har både taxibolag och förare lyfts fram för närmare granskning vilket kommer att göras även i fortsättningen. Detta är fallet även med detta övervakningstillfälle.

I bekämpningen av grå ekonomi försöker vi naturligtvis hitta dem som försöker undvika sina skatteförpliktelser, oavsett om det sker avsiktligt eller av någon annan orsak, säger Tarja Valsi, biträdande direktör vid Skatteförvaltningen. Det har kommit många små aktörer till branschen och därmed även okunskap om skyldigheter och hur de ska skötas. Å andra sidan har de mest utmanande övervakningsobjekten i taxibranschen varit hyres- och underleverantörsarrangemang, där arbetsgivaransvaret fås att försvinna ju längre nedåt i kedjan man går. Utebliven försäljning och svartarbete är de vanligaste formerna av grå ekonomi inom branschen.

Syftet är att trygga konkurrensneutraliteten genom att ingripa i oärlig verksamhet inom branschen. Underlåtenhet att uppfylla skatteförpliktelser går ofta hand i hand med andra försummelser. Det finns dock goda chanser att de som inte uppfyller sina förpliktelser åker fast, säger Valsi.

Arbetsgivarens verksamhet under regionförvaltningsverkets tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheten (ESAVI) övervakade vid övervakningstillslaget arbetstiden, lönen, semestrar, hur företagshälsovården har ordnats och hurdana anvisningar arbetstagarna har getts för att hantera eventuellt hot om våld. Syftet med övervakningen är att främja rättvis konkurrens och rättvisa arbetsvillkor och att förebygga grå ekonomi.

I samband med en arbetarskyddsinspektion övervakas arbetsgivarens verksamhet och vid detta övervakningstillfälle övervakades särskilt uppfyllandet av de skyldigheter som arbetstidslagen, lagen om företagshälsovård och arbetsavtalslagen ålägger arbetsgivaren. De viktigaste övervakningsmålen var körjournalen, avlöningen, semestern och företagshälsovården. Dessutom samlade arbetarskyddsmyndigheten in uppgifter vid granskningarna, som den kommer att utnyttja i sin övervakningsverksamhet.

Vid övervakningstillfället påträffades självständiga företagare och löntagare med arbetsavtal. Körjournal saknades hos 14 förare. Förare i arbetsavtalsförhållande förutsätts föra en körjournal. Taxiövervakningstillslagen har bidragit till att utveckla samarbetet mellan myndigheterna och informationsutbytet har till exempel gett arbetarskyddsmyndigheten fler konkreta övervakningsmål. Granskningarna av arbetsgivarna inom taxibranschen fortsätter utgående från de uppgifter som erhållits och analyserats i samband med övervakningstillslagen.