Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har offentliggjort en pilotundersökning av kommunikationsnätens energiförbrukning i Finland. Enligt undersökningen var kommunikationsnätens totala energiförbrukning cirka 650 gigawatt-timmar. Dataöverföring förbrukar mer energi i mobilnätet än i det fasta nätet. Största delen av den energi som teleföretagen förbrukar baserar sig dock på förnybara energikällor. Kommunikationsnätens energiförbrukning täcker cirka en fjärdedel av hela IKT-sektorns koldioxidavtryck.

Det finns en klar skillnad mellan det fasta nätets och mobilnätets energiförbrukning. På basis av de insamlade uppgifterna täckte mobilnätens radionät cirka 60 % av den totala förbrukningen, fasta accessnät cirka 20 % och de övriga näten sammanlagt cirka 20 %. 

Traficom samlade in uppgifterna om de största teleföretagens energiförbrukning

Våren 2022 utförde Traficom en pilotinsamling av nätens energiförbrukning hos de största teleföretagen. För kommunikationsnät förbrukar de delar av nätet som är närmast slutanvändaren mest energi. För fasta nät är det fråga om accessnät och för mobilnätet radionät. 

Av teleföretagen samlar Traficom också in uppgifter om dataöverföringsvolymer i gigabyte två gånger om året. För mobilnät omfattar Traficoms undersökning alla generationer från 2G till 5G och för det fasta nätet teknologier från kopparnät till optiska fibernät. 

På basis av dessa uppgifter är energiförbrukningen i det fasta nätet 0,05 kilowattimmar (kWh) och i mobilnätet 0,12 kWh per överfört gigabyte (Gt) när energiförbrukningen för de övriga delarna av nätet fördelas jämnt mellan båda näten. På motsvarande sätt överförs med en kilowattimme cirka 8,5 Gt data i mobilnätet och cirka 20 Gt i det fasta nätet. 

Energieffektiviteten hos kommunikationsnät viktigt med tanke på elförbrukningen

Undersökningen som nu gjorts om kommunikationsnätens energiförbrukning och de erhållna uppgifterna om konsumtionen är resultat från år 2021. Traficom genomför en ny insamling av uppgifter om kommunikationsnätens energiförbrukning under senvåren 2023, vilket också ger viktig information om hur energiförbrukningen har förändrats under året. 

I allmänhet har kommunikationsnäten blivit mer energieffektiva, dvs. mängden förbrukad el per byte har minskat. För att dämpa ökningen av elförbrukningen är det viktigt att kommunikationsnäten och deras nya generationer utvecklas så att de blir mer energieffektiva.  

IKT-branschen och digitaliseringen kan minska utsläpp

Finland är ett av de ledande länderna när det handlar om utveckling och användning av mobilnät. Finlands bredbandsmål är teknikneutrala – både trådlösa och fasta förbindelser behövs och främjas. 

IKT-branschen har två slags roller. Informations- och kommunikationsteknologibranschen producerar lösningar som främjar utsläppsminskningar, men samtidigt måste man fästa uppmärksamhet vid branschens eget koldioxidavtryck och andra miljökonsekvenser. Dessa frågor har på senare tid väckt allt större internationell uppmärksamhet.

"Den nu utförda datainsamlingen visar att vi behöver mer information om IKT-sektorns miljö- och klimatkonsekvenser. Denna information behövs också internationellt när IKT-branschens miljökonsekvenser i allt större omfattning blir ett intresse för många", konstaterar ledande sakkunnig Petri Makkonen från Transport- och kommunikationsverket Traficom. 

Bakgrund

Kommunikationsministeriet offentliggjorde våren 2021 Finlands klimat- och miljöstrategi för IKT-branschen. En av de centrala identifierade utmaningarna i strategin var bristfällig och splittrad information. Transport- och kommunikationsverket Traficom försöker öka information för kommunikationsnätens del och gjorde i samarbete med teleföretagen gemensamma mätare för uppföljning av de viktigaste kommunikationsnätens energiförbrukning. 

Ytterligare information och kontakt:

Petri Makkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 516
Markus Mettälä, specialsakkunnig, tfn 0295 390 439