Hur ser den miljö ut som vi arbetar och rör oss i – bekanta dig med rapporten om trafiksystemets nuläge och berätta vad du tycker

Hur ser det finländska trafiksystemet ut som helhet? Transport- och kommunikationsverket Traficom har på riksnivå sammanställt trafiksystemets nuläge och förändringar i verksamhetsmiljön. Rapporten publiceras redan som utkast för kommentarer.

Arbetet med den första riksomfattande trafiksystemplanen har inletts och som bakgrund för trafiksystemplaneringen har Traficom gjort en sammanställning av nuläget i det finländska trafiksystemet. Rapporten har sammanställts ur riksomfattande synpunkt och pejlar trafiksystemets nuläge samt belyser för egen del även förändringarna i verksamhetsmiljön.

”Att förstå trafiksystemet som en riksomfattande helhet skapar en ny slags grund för att hitta lösningar och för att möta framtida utmaningar med större kunskaper. Vi på Traficom vill främja ett mer välfungerande, säkrare och mer hållbart trafiksystem genom att söka nya tänkesätt i ett gott samarbete”, berättar generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Trafiksystemet är en del av allas vår vardag

Trafiksystemet är en del av allas vår vardag, den miljö där vi arbetar och rör oss. I rapporten tar granskningen av trafiksystemets nuläge avstamp i de nya mobilitets- och transportbehov som uppstått till följd av globaliseringen och urbaniseringen och som formar resor och mobilitet. Samtidigt påverkar den förändrade befolkningsstrukturen trafikbeteendet och mobilitetsvanorna och det skapas allt fler tjänster i trafiksystemet.

”Vi publicerar rapporten redan som utkast för kommentarer så att alla ska ha möjlighet att påverka slutresultatet och vi ska kunna åstadkomma en omfattande beskrivning av nuläget i det finländska trafiksystemet. Vi hoppas också att rapporten ska väcka livlig debatt och många kommentarer”, berättar enhetschef Asta Tuominen.

Rapporten Trafiksystemets nuläge och förändringar i verksamhetsmiljön finns i statsrådets projektfönster och på Traficoms webbplats. (länk)

För den som vill delta finns en länk på Traficoms webbplats till en enkät i anslutning till rapporten. (länk) Respons, utvecklingsförslag och även mer allmänna kommentarer kan lämnas in fram till årets slut den 31 december 2019.

Programmet för bedömning av trafiksystemplanen är just nu på remiss

Just nu pågår även kommunikationsministeriets remissbehandling i samband med beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen och konsekvensbedömningen. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 24 januari 2020. Läs mer i KM:s meddelande: (länk)

I sociala medier kan du använda #liikenne12 för att delta i och följa diskussionen om den riksomfattande trafiksystemplaneringen.

Med trafiksystem avses den helhet som består av person- och godstrafik inom alla trafikformer, av de trafiknät som betjänar dessa, av kommunikationsförbindelser och information, samt av tjänster, trafikmedel och system som styr trafiken.

Mer information: enhetschef Asta Tuominen, asta.tuominen(at)traficom.fi, 
Traficoms medietjänst, tfn 029 534 5648