Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I november ändras reglerna för reklam och annonsering invid vägar utifrån trafiksäkerhetens villkor

Den nya föreskriften om reklam invid vägar avreglerar placeringen av reklam som riktar sig till trafikanter och förbättrar samtidigt säkerheten för fotgängare och cyklister. Inte heller i fortsättningen får annonser medföra någon fara för trafikanter och reklam får inte utgöra ett sikthinder ens i lågtrafikerade anslutningar. För en allmännyttig eller en privatpersons annons behövs inte tillstånd från NTM-centralen, men en tillfällig annons ska tas bort senast en vecka efter evenemanget.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya föreskrift om reklam och annonsering invid vägar sörjer för trafiksäkerheten samtidigt som den ger friare händer i fråga om placeringen av reklam. Den nya anvisningen förbättrar också säkerheten för fotgängare och cyklister genom begränsningen att reklam och annonser endast får sättas upp  i närheten av en start- eller en övergångspunkt för en gångbana eller en cykelväg. Föreskriften träder i kraft 7.11.2019. Anvisningarna gäller också tillfälliga annonser för fester eller andra icke-kommersiella evenemang.  

”Utgångsläget är att man inte får placera reklam eller annonser på ett sådant ställe där reklamen eller uppmärksamheten som reklamen kräver kan medföra fara för trafiken”, säger vägtrafikdirektör Marko Sillanpää.  

Inte i tunnlar men närmare planskilda anslutningar  

Reklam och annonser får inte placeras på vägsträckor som kräver särskild uppmärksamhet, till exempel i tunnlar, för att trafikanterna ska kunna koncentrera sig på trafiken i stället för på reklamen. Den som sätter upp reklam ska försäkra sig om att reklamens konstruktion och fastsättning inte kan skadas vid hård vind och därmed äventyra trafiksäkerheten.  

Reklamskyltar får nu placeras närmare planskilda anslutningar: reklam får sättas upp på över 200 meters avstånd från den första orienteringstavlan och på över 100 meters avstånd från en trafikanordning.   

”Tidigare var det helt förbjudet att placera reklam vid planskilda anslutningar”, säger Sillanpää.  

Däremot skärps reglerna för var man får placera reklam och annonser i lågtrafikerade anslutningar. Oberoende av trafikmängden får reklamen inte utgöra ett sikthinder.  

”Med hjälp av avståndskraven säkerställer vi att reklamen inte gör det svårare att upptäcka annan trafik även i lågtrafikerade anslutningar”, säger Sillanpää.  

Belyst reklam får varken reflektera eller blända  

 En reklam eller annons får till sin utformning inte påminna om vägmärken eller försvåra upptäckten av vägmärken eller vägmarkeringar. Reklamen får heller inte vara reflekterande eller placeras på mindre än 100 meters avstånd från en annan reklam. Den största tillåtna storleken på kommersiell reklam är 50 kvadratmeter.  Självlysande reklam får bara placeras på en sådan vägsträcka där det också finns annan belysning.   

”Belyst reklam får inte vara den enda ljuskällan på en vägsträcka, för att trafikanterna i främsta hand ska koncentrera sig på trafiken”, säger Sillanpää.  

Reklam som skadats ska släckas under reparationen.  

Festarrangörer: Ta bort annonsen inom utsatt tid  

Tillfälliga annonser, dvs. privatpersoners eller någon annan icke-kommersiell aktörs annonser, får placeras ut tidigast en månad före evenemanget. Annonsen ska placeras minst en meter från vägrenens yttre kant. Det är förbjudet att sätta upp annonser vid motorvägar eller motortrafikleder, på en trafikanordning, en landsvägsbro eller en annan landsvägskonstruktion, ett bullerskydd eller på en bro över en landsväg. Det är tillåtet att sätta upp en annons på en belysningsstolpe så länge som stolpen inte skadas.   

En tillfällig annons som placeras i en landsvägs vägområde får ha en maximal storlek på 1 kvadratmeter. En tillfällig annons får också innehålla vägledande element som pilmarkeringar och avståndet till ett objekt. Till skillnad från kommersiell reklam får annonsen inte heller vara belyst eller självlysande.  

”Annonsen ska kunna uppsättas eller monteras på så sätt att den hålls stadigt på plats och inte kan falla ner och medföra fara för trafikanterna. Man måste komma ihåg att ta bort en tillfällig annons senaste en vecka efter evenemanget”, påminner Sillanpää.  

Aktörer som sätter upp företagsreklam: gör en anmälan till NTM-centralen i Birkaland   

Hanteringen av reklam och annonser invid vägar sker vid NTM-centralen i Birkaland. Anmälningsskyldigheten gäller endast företagsreklam, inte tillfälliga annonser. Till anmälan om uppsättande av reklam ska fogas en karta över reklamens placeringsplats, en beskrivning i ord av reklamens egenskaper, uppgifter om markägarens samtycke och rutterna som används för att utföra underhåll av reklamen. NTM-centralen kan på basis av en helhetsbedömning tillåta att reklam sätts upp i ett område som är förbjudet enligt föreskriften.  

Närmare uppgifter

Marko Sillanpää
Vägtrafikdirektör 
marko.sillanpaa(at)traficom.fi 
Tfn  029 534 5210  

Fanny Larsen 
Jurist 
fanny.larsen(at)traficom.fi
Tfn 029 534 6086 

Ossi Kortiainen
Specialsakkunnig
ossi.kortiainen(at)traficom.fi
Tfn 029¨534 6310