Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kollektivtrafiken beviljades ett stöd på 39 miljoner euro – hälften för främjande av ren materiel

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat cirka 39 miljoner euro i statsunderstöd för kollektivtrafiken till 19 behöriga myndigheter inom kollektivtrafiken i Finland. Utöver det årliga basunderstödet beviljades stöd också för klimatrelaterade åtgärder samt för åtgärder för kollektivtrafiken enligt avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT). Med hjälp av det klimatbaserade statsunderstödet främjas användning av och trafikering med ren kollektivtrafikmateriel, i synnerhet elbussar.

Traficom har beviljat behöriga myndigheter i Finland cirka 39,1 miljoner euro i statsunderstöd för kollektivtrafiken. I år beviljades understöd inte längre för förlusten av biljettintäkter som orsakats av coronapandemin, såsom under de två föregående åren.

"Även om coronapandemin har medfört ekonomiska utmaningar för kollektivtrafiken under de senaste åren är det fint att användningen av rena drivkrafter, speciellt elbussar, ökar kraftigt. Även passagerarantalen har på vissa ställen överskridit nivån före corona", konstaterar specialsakkunnig Toni Bärman.

Statsunderstöd för kollektivtrafiken beviljas i regel för upphandling av kollektivtrafiken. Beviljandet av understödet styrs kraftigt av de gällande avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT). MBT-avtalens första åtgärdsperioder upphör år 2023 och beredningen av nya avtal har börjat.

Antalet elbussar ökar kraftigt – mest i Helsingforsregionens trafik

Det klimatbaserade statsunderstödet för kollektivtrafiken har i synnerhet använts för att stöda de myndigheter som har övergått till rena drivkrafter i kollektivtrafiken. Speciellt antalet elbussar har ökat kraftigt. År 2023 är antalet linjekilometer, dvs. prestationen, som körs med elbussar cirka 20 procent av bussprestationen för alla de myndigheter som fått statsunderstöd för kollektivtrafiken.

"Mest används elbussar inom området för Helsingforsregionens trafik där deras prestation utgör en cirka fjärdedel av busstrafiken. De första NTM-centraler som börjar elbusstrafik är NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Egentliga Finland som nu fått stöd", säger Bärman.

Med den klimatbaserade finansieringen stöds också marknadsföringskampanjer som syftar till att främja användningen av kollektivtrafik.

HRT5 320 000 € 3 500 000 € 6 977 000 € 239 500 € 16 036 500 € 
Tammerfors2 123 000 € 1 400 000 €  35 000 €3 558 000 € 
Åbo1 874 000 € 1 190 000 € 413 000 € 47 500 € 3 524 500 € 
Uleåborg1 433 000 € 912 000 €   2 345 000 € 
Tavastehus680 000 € 271 000 €  951 000 €
Joensuu750 000 €  134 000 €  884 000 € 
Jyväskylä1 220 000 € 1 000 000 €  60 100 € 2 280 100 € 
Kotka630 000 €  442 000 € 15 000 € 1 087 000 € 
Kouvola590 000 €    590 000 € 
Kuopio1 080 000 € 1 000 000 €   2 080 000 € 
Lahtis1 455 000 € 1 000 000 €  30 000 € 2 485 000 € 

Villmanstrand

530 000 €  44 000 € 35 000 € 609 000 € 
Björneborg810 000 €  245 000 €  1 055 000 € 
Vasa620 000 €  494 000 €  1 114 000 € 
Hyvinge  73 000 €  73 000 € 
Nyslott  159 000 €  159 000 € 
Kajana   18 500 € 18 500 €  

NTM-centralen
i Södra
Österbotten

  79 000 €  79 000 € 

NTM-centralen
i Egentliga
Finland

  169 000 €   
Totalt19 115 000 € 10 002 000 € 9 500 000 € 480 600 € 39 097 600 € 

 

Ytterligare information

Toni Bärman, specialsakkunnig, tfn 029 534 6764, toni.barman@traficom.fi