Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kommuner får 31,5 miljoner euro i statsunderstöd för förbättrande av förutsättningarna för gång och cykling

Staten stöder infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling på kommunernas gatunät med 31,5 miljoner euro. Finansiering beviljas för att bygga upp eller förbättra trafikleder och cykelparkering samt för planering av projekt. Syftet är att förbättra förutsättningarna för fotgängare och cyklister och att minska trafikutsläppen.

Statsunderstöd kan beviljas till enskilda kommuner och till kommunernas gemensamma projekt. Understödsbeloppet är högst 50 procent av projektets godtagbara kostnader. Ansökningen ska lämnas in senast den 30 september 2020 kl. 16.15.

År 2018 publicerade kommunikationsministeriet programmet för att främja gång och cykling vars mål är att öka antalet gång- och cykelresor med 30 procent fram till 2030. En av åtgärderna är investeringsprogrammet via vilket beviljades finansiering för första gången år 2018. I år delas totalt 31,5 miljoner euro ut i statsunderstöd till kommuner. I enlighet med förhandlingsresultatet för avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) ägnas minst 4,5 miljoner euro av finansieringen åt stora stadsregioner, dvs. Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionernas kommuner, som ansöker om understödet.

Nu vill man i första hand stödja projekt som inverkar på trafikutsläppen och ökar antalet gång- och cykelresor och deras andel av färdsätten genom att förbättra förhållandena för vardagsgång och -cykling och genom att göra vardagsgång och -cykling mer attraktiva.

Projektansökningar önskas särskilt inom följande teman:

  • Nya gång- och cykelvägar i stadsregioner (pendelrutter, kvalitetskorridorer)
  • Utveckling av existerande gång- och cykelrutter i stadsregioner
  • Resekedjor, t.ex. utveckling av cykelparkering

Understöd kan beviljas för kommunerna som bevisat att de förbinder sig till att främja gång och cykling.

Ansökningsblankett och mer information finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbsidor: https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/investeringsprogrammet-gang-och-cykling (Extern länk)

I augusti och september kommer det att bli flera evenemang där man driver på gång och cykling. En serie av webbinarier om ”Kävely ja pyöräily nosteessa” som är riktad till kommunerna sänds i Kunta-tv från den 6 augusti till den 24 augusti. Kommunikationsministeriet har inrättat ett intressentforum ”Finland går och cyklar” som ska hållas för första gången den 7 september 2020.

Mer information

sakkunnig inom hållbar mobilitet Virpi Ansio, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 534 6826, kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

specialsakkunnig Tuire Valkonen, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire 

enhetsdirektör Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

 

Kommunikationsministeriets pressmeddelande 1.7.2020: Finland går och cyklar – ett riksomfattande forum för gång och cykeltrafik inrättas (Extern länk)

Kommunikationsministeriets pressmeddelande 5.6.2020: Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget: (Extern länk) Stöd för kollektivtrafiken samt gång och cykling, trafikledsprojekt inleds i hela landet (Extern länk)

Statsrådets publikationsarkiv: Program för att främja gång och cykling. (Extern länk) Kommunikationsministeriets publikationer 5/2018. (Extern länk)