Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Konsekvensbedömningen av trafiksystemplanerna utvecklas i samarbete

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett arbete som siktar mot gemensam utveckling av konsekvensbedömningen av transportsystemplanerna. Genom arbetet strävar man efter att utveckla transparensen i och jämförbarheten hos bedömningarna. Landskapsförbunden, stadsregionerna, statens transportförvaltning och olika ministerier arbetar kring saken under gemensamma workshoppar i år.

Utgångspunkterna för utvecklingsarbetet är åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen, som syftar till att främja ett informationsbaserat beslutsfattande genom utveckling av konsekvensbedömningen.

”Målet är att identifiera regionernas behov av utveckling av konsekvensbedömningen och stärkande av det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Ett ytterligare mål är att främja samarbetet och interaktionen mellan olika aktörer och planeringsnivåer för utveckling av utvärderingen såväl regionalt som nationellt”, berättar nätverksdirektör Asta Tuominen.

Konsekvensbedömningarna av transportsystemplanerna görs idag på varierande sätt och med olika metoder. Arbetet syftar till enhetliga utvärderingar för att öka transparensen och jämförbarheten.

Stark dialog som stöd för utvecklingen av bedömningen

I år fokuserar man på att bilda ett samförstånd om möjligheterna för och utmaningarna i utvecklingen av konsekvensbedömningen samt dess innehåll. Som stöd för utvecklingen av utvärderingen och för att säkerställa en bred dialog ordnar Traficom i samarbete med regionerna en serie workshoppar i år. Till workshopparna bjuds deltagare från landskapsförbunden, stadsregionerna, statens transportförvaltning samt övriga ministerier in.

”Under den första workshoppen i juni granskas nuläget för konsekvensbedömningen för de regionala transportsystemplanerna, möjligheterna i processen samt utmaningar och behov. Under höstens workshoppar behandlas konsekvensområden och -mekanismer samt det kunskapsunderlag som regionerna har som utgångspunkt för bedömningarna samt bedömningsmetoderna”, förklarar specialsakkunnig Taru Pakkanen.

Ett sammandrag färdigställs våren 2022 till resultat av workshopsarbetet och diskussionerna.

”I fortsättningen kan arbetets resultat utnyttjas i utvärderingarna av transportsystemplaner som överskrider landsgränserna, ligger inom landskapet eller inom stadsregioner. Resultaten kan även användas för att utveckla konsekvensbedömningen av den nationella transportsystemplanen”, säger ledande sakkunnig Suvi Jousmäki.

Traficom har till stöd för dialogen tillsatt en utvecklingsgrupp som består av representanter för regionerna och av statliga parter i förvaltningsområdet för trafik. Utvecklingsgruppen utvecklar utvärderingen grundligt och samordnar utvärderingar mellan olika planeringsnivåer och utvärderingsparter.

Ytterligare information

Suvi Jousmäki, ledande sakkunnig, suvi.jousmaki(at)traficom.fi, @SJousmaki

Taru Pakkanen, specialsakkunnig, taru.pakkanen(at)traficom.fi, @PakkanenTaru