Kungörelse om om framställning om förbud och begränsning enligt sjötrafiklagen (782/2019) i farleden Södra Finlands vinterfarled I när farleden är isbelagd och i vattenområdet utanför den mellan Ljusan och Skarven

Framställningen har lämnats till Transport- och kommunikationsverket, Traficom för att utfärdande av ett förbud mot trafik med farkoster i farleden Södra Finlands vinterfarled I när farleden är isbelagd och i vattenområdet utanför den mellan Ljusan och Skarven när vattenområdet är isbelagt. Det föreslås att förbudet utfärdas för tiden som farleden är isbelagd, från den tidpunkt då is av en mer bestående art börjar bildas fram till att istäcket inte längre är bärande.

Det föreslagna fartbegränsningsområdet framgår av bifogade kartutdrag.

Inlämnande av anmärkning

De som berörs av ovan nämnda framställning har rätt att lämna in en anmärkning. Eventuella anmärkningar ska skickas till Traficom senast 27.10.2021 antingen per e-post till adressen registrator@traficom.fi eller per post till adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Traficoms diarienummer TRAFICOM/445960/05.01.26.02/2021 ska anges i anmärkningen.

Kungörelsetiden

Kungörelsetiden är 5.10–27.10.2021.

Kungörelsen har publicerats den 5 oktober 2021 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Ytterligare information

Överinspektör Jani Koiranen
tfn 029 534 6707
e-postadress: jani.koiranen@traficom.fi