Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sammanlagt 30 fritidsbåtars säkerhet och överensstämmelse med kraven testades i ett marknadskontrollprojekt som var gemensamt för flera EU-länder. Av de testade båtarna uppfyllde 21 inte kraven enligt fritidsbåtsdirektivet i fråga om minst ett väsentligt krav. Transport- och kommunikationsverket Traficom anser att testernas resultat är oroväckande men att det är positivt att finländska aktörer huvudsakligen har börjat vidta frivilliga åtgärder för att förbättra bristfälliga båtar.

I projektet testades sammanlagt 14 CE-märkta uppblåsbara båtar och 16 öppna båtar. Målet var att kontrollera om de uppfyller de väsentliga kraven enligt fritidsbåtsdirektivet.

”De båtar som testades är typiska stug-, fiske- och hjälpbåtar. Resultaten visade att fem modeller av de testade uppblåsbara båtarna och 16 modeller av de testade öppna båtarna inte uppfyllde kraven i fråga om minst ett väsentligt krav”, berättar ledande sakkunnig Kimmo Patrakka som representerade Finland och Traficom i projektet.

Flera båtar sjönk eller kantrade i testerna

De säkerhetsbrister som upptäcktes på de uppblåsbara båtarna var till största delen små. Å andra sidan hade 12 modeller av de testade öppna båtarna dock inte lämplig utrustning för att ta sig ombord igen om man hamnar i vattnet. Sammanlagt 13 modeller klarade inte kravet på fribord, kantbelastningsprovet eller flyttestet med vattenfylld båt.

”På basis av testerna uppfyllde en oroväckande stor andel av båtarna inte kraven i fråga om stabilitet eller flytkraft. Största delen av dödsfallen vid båtolyckor beror på att en person hamnar i vattnet eller att båten kantrar. Det är oroväckande att flera båtar sjönk eller kantrade i testerna”, konstaterar Patrakka.

Dessutom hade alla de uppblåsbara båtarna brister i obligatoriska märkningar eller dokument. Av de öppna båtarna hade 88 procent motsvarande brister. Anvisningar om säker båtkörning finns i ägarens handbok. Brister i den ökar olycksrisken avsevärt.

Testerna omfattade tre båtar som är tillverkade i Finland

I projektet testades sammanlagt tre båtar som är tillverkade i Finland. Det testades dock flera båtar som säljs i Finland men som är tillverkade någon annanstans.

”Trots att det upptäcktes allvarliga brister i de båtar som är tillverkade i Finland är det bra att finländska aktörer huvudsakligen har börjat vidta frivilliga korrigerande åtgärder för att förbättra båtarna och på detta sätt bär sitt ansvar”, säger Patrakka.

Traficom fortsätter att hålla kontakt med de ifrågavarande aktörerna beträffande de korrigerande åtgärderna och övervakar att åtgärderna blir genomförda.

I projektet JAHARP18 deltog marknadskontrollmyndigheterna från sju EU-medlemsstater. Projektet pågick i nästan tre år och finansierades delvis av EU. Projektet koordinerades av produktsäkerhetsnätverket PROSAFE. Traficom övervakar att de fritidsbåtar som säljs på den finländska marknaden överensstämmer med kraven. Tillsynen främjar säkerheten i båtlivet.

Ytterligare information

Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, kimmo.patrakka@traficom.fi, tfn 029 534 6450