Meddelande 20.8.2021: Begränsningarna i gränsöverskridande buss- och taxitrafik fortsätter

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Be-gränsningarna har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 19 september 2021 . Inkommande personer instrueras i en hälsokontroll.

Enligt statsrådets beslut av den 19 augusti 2021 från och med den 23.8.2021 över EU-/Schengen-områdets inre gränser tilllåts; all persontrafik** från länderna från vilka den epidemiologiska situat-ionen tillåter det eller på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie eller genom-gång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*. I EU-/Schengenområdets yttre gränser tillåts; returtrafik till Finland, utgående av tredjelandsmedborgare, annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts all persontra-fik*** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det eller på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie kan uppvisas.

I praktiken innebär det att i internationella gränsöverskridande persontransporter i linjetrafik och tillfällig trafik är gränsövergång tillåten för finska medborgare eller personer som bor i Finland eller personer som har ett nödvändigt ärende i Finland. Dessutom obegränsat tillåts via vissa EU-/Schengenområdets inre** och via vissa yttre gränser*** all persontrafik och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*. Dessutom tillåts gränsövergång obegränsat ifall ett godkänt intyg av Covid-19 vaccinationsserie eller i EU-/Schengenområdets inre gränser genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas. Därtill tillåts personer som bor i en an-nan EU-eller Schengenstat återvända via Finland i EU-/Schengenområdets inre trafik. Personer som bor i Finland skall undvika onödig resande utomlands. Personer som bor utomlands får lämna Fin-land.

Begränsningen för gränsövergång gäller inte transportmedlen. Gränsövergång är tilllåten också för chaufförer och personal som är anställda av transportidkaren. Om passagerare åker med transport-medel, i detta fall buss eller taxi vid gränsövergång, avgörs varje passagerares rätt att resa till eller från Finland på ovan nämnda grunder. Enligt Utlänningslag i situationen där en intern gränskontroll har returnerats skall transportidkaren säkerställa att passagerare uppfyller sina krav för gränsöver-gång. Alla inkommande personer till Finland instrueras i en hälsokontroll.

Begränsningen gäller även taxitrafik om internationell taxitrafik är reglerad mellan Finland och en annan stat.

En trafikidkare som av en behörig finsk myndighet har beviljats taxitrafiktillstånd, persontrafiktill-stånd, ett tillstånd för linjebaserad trafik som berättigar till internationell regelbunden persontrafik, ett hämtningstillstånd som berättigar till internationell tillfällig persontrafik, ett EU-färdblad eller ett Interbus-färdblad gäller allt som nämns ovan.

Till den del bestämmelserna gäller kontroll av personer och deras medborgarskap ligger ansvaret hos Gränsbevakningsväsendet.

Begränsningen har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den och gäl-lande trafik via EU-/Schengenområdets yttre gränser till och med den 19 september 2021.

*EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts via landsgränser mellan samfund i gränsområde: Norge, Sverige(Övertorneå)

**EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen; Polen, Ungarn

***EU-/Schengen-områdets yttre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen:, Hong Kong, Kina, Macao, Nya Zeeland, Taiwan, Vatikan

Ytterligare information

Ledande sakkunnig Mikko Västilä, e-post: mikko.vastila@traficom.fi
Överinspektör Ani Sohlberg, e-post: ani.sohlberg@traficom.fi