Meddelande 3.6.2021: Begränsningarna i gränsöverskridande buss- och taxitrafik fortsätter

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 27 juni 2021. Inkommande personer instrueras i en hälsokontroll.

Enligt statsrådets beslut av den 3 juni 2021 från och med den 7.6.2021 över Schengen-områdets inre gränser tilllåts; returtrafik till Finland, returtrafik till de andra EU- eller Schengenstater eller via dom, annan nödvändig trafik och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*. Dessutom tillåts all persontrafik** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det. I Schengenområdets yttre gränser tillåts; returtrafik till Finland, utgående av tredjelandsmedborgare, annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts all persontrafik*** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det.

I praktiken innebär det att i internationella gränsöverskridande persontransporter i linjetrafik och tillfällig trafik är gränsövergång tillåten för finska medborgare eller personer som bor i Finland eller personer som har ett nödvändigt ärende i Finland och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*. Dessutom obegränsat tillåts via vissa Schengenområdets inre** och via vissa yttre gränser*** all persontrafik. Därtill tillåts personer som bor i en annan EU-eller Schengenstat återvända via Finland i Schengenområdets inre trafik. Personer som bor i Finland skall undvika onödig resande utomlands. Personer som bor utomlands får lämna Finland.

Begränsningen för gränsövergång gäller inte transportmedlen. Gränsövergång är tilllåten också för chaufförer och personal som är anställda av transportidkaren. Om passagerare åker med transportmedel, i detta fall buss eller taxi vid gränsövergång, avgörs varje passagerares rätt att resa till eller från Finland på ovan nämnda grunder. Enligt Utlänningslag i situationen där en intern gränskontroll har returnerats skall transportidkaren säkerställa att passagerare uppfyller sina krav för gränsövergång. Alla inkommande personer till Finland skall instrueras i en hälsokontroll.

Begränsningen gäller även taxitrafik om internationell taxitrafik är reglerad mellan Finland och en annan stat.

En trafikidkare som av en behörig finsk myndighet har beviljats taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd, ett tillstånd för linjebaserad trafik som berättigar till internationell regelbunden persontrafik, ett hämtningstillstånd som berättigar till internationell tillfällig persontrafik, ett EU-färdblad eller ett Interbusfärdblad gäller allt som nämns ovan.

Till den del bestämmelserna gäller kontroll av personer och deras medborgarskap ligger ansvaret hos Gränsbevakningsväsendet.

Begränsningen har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 27 juni 2021.


*Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts via landsgränser mel-lan samfund i gränsområde: Norge


**Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen; Island, Malta


***Schengen-områdets yttre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen; Australien, Israel, Vatikan, Nya Zeeland, Ruanda, Sydkorea, Singa-pore


Ytterligare information:
Ledande sakkunnig Mikko Västilä, e-post: mikko.vastila@traficom.fi
Överinspektör Ani Sohlberg, e-post: ani.sohlberg@traficom.fi