Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ny utredning kartlägger åtgärder för återinförandet av kombinerade transporter i Finland

Transport- och kommunikationsverket Traficoms färska utredning syftade till att fastställa konkreta åtgärder som skulle göra det möjligt att starta upp kombinerade transporter i Finland. I arbetet utarbetades ett verksamhetskoncept för införande av en tjänst för kombinerade transporter och utifrån konceptet presenterades ett pilotprojekt för kombinerade transporter som ska utvecklas vidare.

Verksamhetskonceptet utarbetades i samarbete med potentiella operatörer inom landsvägs- och järnvägstransporter och deras kunder samt myndigheter.

”Vad som är centralt för genomförande av kombinerade transporter är att man kan samordna behoven hos beställare av transporter, dvs. handeln och industrin, och möjligheterna hos tillhandahållare av logistiktjänster så att verksamheten är företagsekonomiskt lönsam. I arbetet identifierades olika utmaningar i anslutning till att införa tjänsterna men fastställdes också centrala åtgärder genom vilka det vore möjligt att minska tröskeln för införandet av tjänsterna”, berättar specialsakkunnig Marko Mäenpää.

I utredningen avses med kombinerade transporter tåg−lastbils- och tåg−släpvagns/containertransporter i Finland. Det föreslås att tågvagnarna lastas genom lyftning. I konceptet utnyttjas lokaler eller terminaler som hör till andra tillhandahållare av logistiktjänster eller aktörer inom handeln och industrin. Järnvägstrafikoperatörens roll är att tillhandahålla dragkraft mellan trafikplatsen på avgångsorten och destinationsorten, vilket innebär att operatören har en tydlig roll i transportkedjan.

I utredningen identifierades särskilda villkor inom spårtrafiken som ställs för kombinerade transporter. Dessa anknyter till bl.a. föreskrifterna som gäller trafik, baninfrastrukturens begränsningar, tillgänglig vagnmateriel samt potentiella förbindelser och tidtabeller.

Pilotprojekt föreslås för förbindelsen Nordsjö–Uleåborg

Utifrån verksamhetskonceptet presenterades ett pilotprojekt samt bedömdes olika stödåtgärder som behövs när tjänsten införs. På basis av nuvarande lastningsanläggningar inom järnvägstrafiken som lämpar sig för kombinerade transporter avgränsades pilotförbindelserna till förbindelsen Uleåborg−Nordsjö. Förbindelsen skulle trafikeras regelbundet alla dagar med en tågsammansättning, och ingen rangering skulle utföras mellan avgångs- och destinationsorten.

Utökning av kombinerade transporter från en förbindelse till ett större nätverk skapar möjlighet för naturlig ökning av produktion och transporter. Som en fortsatt åtgärd rekommenderas det i utredningen att man upprättar en detaljerad tidtabellsplan för tågen med vilka kombinerade transporter utförs mellan Nordsjö och Uleåborg, inklusive en översyn av tidtabellsstrukturen och spårkapacitetens tillräcklighet.

”På basis av detta skulle det vara möjligt att testa verksamhetskonceptet vid pilotprojektet. För att pilotprojektet ska kunna drivas framåt krävs det att företag och beslutsfattare har stark vilja och engagemang för genomförandet av tjänsten”, konstaterar Mäenpää.

Kombinerade transporter skulle stödja utsläppsminskningsmålen

Behovet att utreda möjligheterna och förutsättningarna i anslutning till att återinföra kombinerade transporter i Finland har identifierats i den riksomfattande trafiksystemplanen och färdplanen för fossilfria transporter. Såväl företag, myndigheter som beslutsfattare har visat intresse för återinförandet av kombinerade transporter. Intresset har ökat i och med bl.a. utsläppsminskningsmålen, prishöjningarna på bränsle, utmaningarna i anslutning till transportmateriel och personalresurser samt den ökade miljömedvetenheten.

 

Utredning om åtgärder för att möjliggöra återinförandet av kombinerade transporter (Extern länk)

Ytterligare information

Marko Mäenpää, specialsakkunnig, tfn 029 534 6792, marko.maenpaa@traficom.fi