Nya förare som svarade på enkätundersökningen nöjda med den nya förarutbildningen och -examen

Baserat på Transport- och kommunikationsverket Traficoms uppfölj-ningsundersökning av nya förare är förarna nöjda med den nya formen av förarutbildning och -examen.

Målgruppen för 2019 års undersökning var såväl nya förare som fått körrätt före reformen av körkortslagen som de som fick det efter reformen. Totalt fick man in 2 058 svar, vilket innebär en svarsprocent på 26 %.

Betyget för de färdigheter som förarundervisningen gav steg i båda respondent-grupper till över 4 (på en skala på 1–5). Förare som genomgått den gamla ex-amensstrukturen gav färdigheterna betyget 4,4 och förare som genomgått den nya examensstrukturen gav betyget 4,2. Den tydligaste skillnaden mellan re-spondenterna i olika delområden syntes i bedömningen av färdigheter vid kör-ning i svåra förhållanden, där det genomsnittliga betyget var 4,0 och 3,6.

Respondenterna var i genomsnitt något nöjdare med såväl utbildningen för det första körkortet (EAS) som med teoridelen i riskidentifieringsutbildningen om de hade genomfört den som närundervisning istället för nätundervisning. Vad gäller körundervisningen i riskidentifieringsutbildningen var respondenterna betydligt nöjdare med undervisningen om de hade genomfört den i trafiken istället för i en simulator.

Utöver denna undersökning håller Transport- och kommunikationsverket också på att starta ett mer omfattande undersökningsprojekt på uppdrag av kommunikations-ministeriet, där man bl.a. kommer att utreda den nya körkortslagens inverkan på säkerheten.

Transport- och kommunikationsministeriets pressmeddelande (på finska) (Extern länk)

Simulatorundervisning övertygar inte som undervisningsmetod – nya förare anser inte att den motsvarar den verkliga trafiksituat-ionen tillräckligt väl

Det mest betydelsefulla temat i undersökningen visade sig vara simulatorunder-visningen, som man inte ansåg motsvara den verkliga trafiksituationen tillräckligt väl vid övning på körning i mörker och speciellt i halka. I över en tredjedel av de öppna svaren hade man tagit ställning till simulatorundervisningen och denna andel ökade märkbart från tidigare år.

62 % av respondenterna hade klarat sitt första körår helt utan skador och straff

Sammanlagt 62 % av respondenterna berättar att de klarat sitt första körår helt utan skador och straff. Enligt svaren hade de förare som genomgått den nya ex-amensstrukturen fått i genomsnitt något färre böter och anmärkningar under sitt

första körår än de förare som genomgått den gamla examensstrukturen. De fö-rare som genomgått den nya examensstrukturen hade enligt svaren också klarat sig något bättre mätt i antalet skador än de förare som genomgått den gamla examensstrukturen.

Ytterligare information:

Länk till undersökningen (på finska) (Extern länk)

Specialsakkunnig Elina Uusitalo, elina.uusitalo(at)traficom.fi, tfn 029 534 5445 Chef för servicehelheten Max Fogdell, max.fogdell(at)traficom.fi, tfn 029 534 5357

Transport- och kommunikationsverket Traficom har sedan 2001 samlat in inform-ation om nya förares erfarenheter och framgång i trafiken efter att ha fått kör-kort. Undersökningsmaterialet har samlats in genom en enkätundersökning som riktats till förare som tagit B-körkort föregående år.

Målet med uppföljningsundersökningen av nya förare är att utreda respondenter-nas tillfredsställelse med förarundervisningen, utvärdera färdigheterna som undervisningen ger för självständigt körande och följa upp nya förares framgång i trafiken under det första köråret i trafiken.