Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya krav för fartyg angående avfallsavlämningskvitton fr.o.m. den 1 januari 2023

Från ingången av 2023 ska alla fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för EU:s övervakningsdirektiv (2002/59/EG) lämna in ett avfallsavlämningskvitto via systemet för hantering av information inom sjöfarten (Portnet). Detta gäller fartyg med en bruttodräktighet på minst 300.

Kvittot ska vara förenligt med bilaga 3 till fartygsavfallsdirektivet (EU) 2019/883. Kvittot ska lämnas till Portnet innan fartyget lämnar hamnen eller genast när kvittot har erhållits av tillhandahållaren av mottagningsanordningar i hamnen.

Kvittot lämnas till Portnet (Extern länk) i pdf-format enligt följande:

Välj flik Anmälningar > Sök fartyget i fråga > Gå till sektionen Ny anmälan och välj IMO-FAL deklarationer > Gå till rullgardinsmenyn Välj typ av deklaration och välj Avfallskvitto

Ändringen grundar sig på de ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten som trädde i kraft sommaren 2021 (10 kap. 3 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) (Extern länk)) och som baserar sig på Europaparlamentets och rådets uppdaterade direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ((EU) 2019/883 (Extern länk)).

Ytterligare information

Avlämning av avfall i hamn

Joonas Syrjälä, specialsakkunnig, joonas.syrjala@traficom.fi, tfn 029 534 6488

Ville-Veikko Intovuori, ledande sakkunnig, ville-veikko.intovuori@traficom.fi, tfn 029 534 6642