Nya mobilitetstjänster ska planeras så att de är direkt tillgängliga för alla

Digitaliseringen och automatiseringen av trafiken skapar nya möjligheter att utveckla användarcentrerade trafiktjänster som är tillgängliga för alla. Resekedjorna bör planeras så att de är direkt tillgängliga för alla, betonar man i Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya forskningar där man betraktar automatiseringen av trafiken och intelligenta mobilitetsmiljöer ur rörelse- och funktionshindrade personers perspektiv.

Enligt forskningarna har digitaliseringsutvecklingen potential att förbättra rörelsehindrade personers mobilitetsmöjligheter, men samtidigt ska man se till att den tillgängliga funktionen ska fungera problemfritt. Till exempel tillgänglighet i resekedjor ska garanteras i sin helhet så att hela resan blir lyckad.

”Utvecklingen av digitaliseringen i trafiken samt den information som sakernas internet producerar skapar helt nya möjligheter för alla våras mobilitet. Därför är det viktigt att mobilitetstjänsterna redan från början planeras så att de är tillgängliga för så många användargrupper som möjligt. Ett brett samarbete och en uppfattning av nya övergripande lösningar är av avgörande betydelse”, säger generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Praktiska verktyg för utveckling av tillgängliga mobilitetstjänster

I Traficoms nya forskningar betraktar man de möjligheter som digitaliseringsutvecklingen medför för rörelsehindrade användares mobilitet både med tanke på automatiserade fordon och trafiktjänster och med tanke på sakernas internet (IoT) och andra intelligenta mobilitetsmiljöer.

I forskningen Sakernas internet och intelligenta miljöer möjliggör tillgängliga mobilitetstjänster (på finska) granskade man de tillgänglighetslösningar som IoT kan skapa och som skulle stödja den självständiga mobiliteten hos användare med rörelse- och funktionshinder i kollektivtrafiken. Modellen som utvecklades under arbetet styr specifikationsskrivare och planerare till att beakta och analysera de centrala element som ska tas i beaktande vid planeringen av tillgängliga tjänster.

I rapporten Förundersökning av tillgängligheten hos automatiserade fordon och trafiktjänster för vägtrafik betonas att en grundförutsättning för en tillgänglig resekedja är att själva fordonet är planerat att vara tillgängligt och lättanvändbart för alla. En annan grundfaktor för fysisk tillgänglighet är en tillgänglig mobilitetsmiljö i början och slutet av resan samt i eventuella bytesplatser.

”Vi måste se till att det inte blir några luckor i resekedjan eller tjänsten som i sig skulle förhindra användningen för kunder med rörelsehinder. När det gäller till exempel tjänster som utnyttjar automatiserade fordon utan förare som vid behov kan hjälpa resenärer, ska avsaknad av förare avgöras på något annat sätt så att alla resenärer kan använda dessa mobilitetstjänster på avsett sätt”, säger Eetu Pilli-Sihvola som koordinerat forskningarna.

Båda forskningar omfattar praktiska verktyg, såsom minneslistor och analysmodeller, som kan användas till exempel vid utveckling och anskaffning av såväl trafiktjänster som fordon.

Sakernas internet och intelligenta miljöer möjliggör tillgängliga mobilitetstjänster har utfärdats av VTT och Förundersökning av tillgängligheten hos automatiserade fordon och trafiktjänster för vägtrafik av Linea Konsultit, Avaava och Avaava Digital. Båda forskningar har publicerats på Traficoms webbsidor och de utgör en del av kommunikationsministeriets åtgärdsprogram för tillgänglighet.

Ytterligare information:

ledande sakkunnig Eetu Pilli-Sihvola, tfn 029 534 5572, eetu. pilli-sihvola(at)traficom.fi, Twitter @EPilliSihvola  (Extern länk)