Razzian mot taxitrafiken avslöjade brister i Helsingfors

Polisinrättningen i Helsingfors, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen och ansvarsområdet för arbetarskyddet inom Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde en gemensam razzia mot taxitrafiken som avslöjade flera brister.

I razzian som genomfördes i Helsingfors fredagen den 26 november granskades 86 taxibilar. I 51 av dem fanns något att anmärka på. Antalet anmärkningar med betalningsskyldighet blev 46, av vilka 2 var böter och 44 avgifter för trafikförseelser.

Mest brister observerades i hur taxibilarna visar information. I 15 fall var tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter inte synliga för kunden, i 16 fall saknades förarens namn. Informationen om prisuppgifterna var bristfällig i 17 fall.

I 15 fall saknades trafiktillståndet eller redogörelsen för det. Två fordon saknade taxilykta. Likaså hade registreringen för tillståndspliktig trafik försummats i två fall.
Ett av de granskade fordonen saknade taxitrafiktillståndet helt och ett hade inte besiktats.

I övervakningen under veckoslutet deltog tio poliser från Helsingfors trafikövervakning, fem sakkunniga från Traficom, fem skatteinspektörer från Skatteförvaltningen samt tre inspektörer från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

I år har ändringar gjorts i bestämmelserna kring utövande av taxitrafik, och de har trätt i kraft stegvis. Från och med maj förutsätts bland annat att ett fordon som används för taxitrafik ska vara försett med taxilykta samt att taxitrafiktillståndet eller en kopia av det alltid ska finnas i fordonet i trafiken. I september trädde skyldigheten att samla in uppgifter samt ändringarna i prissättningen och användningen av taxameter i kraft.

Övervakning behövs

Ur polisens, och först och främst trafiksäkerhetens, synvinkel visade razzian att situationen i taxitrafiken i stort sett är bra, men det finns för många smärre brister. Ingenting som skulle äventyra trafiksäkerheten upptäcktes, fordonen var i bra skick och trafikdugliga. Alla förare som granskades hade körtillstånd för taxiförare.

– Det stora antalet påföljder visar hur viktig övervakningen är. Av de 86 granskade taxibilarna i Helsingfors påfördes 44 en avgift för trafikförseelse och två fick bötesförelägganden. Vi talar om tillståndspliktig yrkestrafik, de här sakerna borde skötas bättre, säger Arto Aaltonen, överkonstapel vid polisinrättningen i Helsingfors.

Priserna, tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn ska synas

Innehavaren av taxitrafiktillståndet ansvarar bland annat för att prisuppgifterna, tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn är synliga för passageraren.

– Det är problematiskt för passageraren om prisuppgifterna eller namn- och kontaktuppgifterna saknas eller visas på väldigt varierande sätt. Det handlar om små brister som är lätta att åtgärda, det är meningslöst att orsaka påföljder för sig själv på grund av dem. Vi önskar därför att taxiförarna och taxiföretagarna skulle lägga mer uppmärksamhet vid det här, säger Tiina-Liisa Ruotsalainen, sakkunnig vid Traficom.

Razzian visade att också visningen av prisuppgifterna kunde förbättras. Traficom har utfärdat en föreskrift om hur prisuppgifterna på en taxiresa och en exempelresa ska visas för passageraren. Föreskriften trädde i kraft den 1 september 2021. − Syftet med det enhetliga sättet att ge informationen är att göra det lättare för kunden att jämföra priser, säger Ruotsalainen.

När man bedriver taxitrafik ska ett dokument eller en kopia över tillstånd för taxitrafik alltid finnas med i fordonet. – Det uppdagades överraskande mycket brister i hur dokument som bekräftar rätten att bedriva taxitrafik fanns till hands. Dokumentet kan visas upp antingen i pappersformat eller i elektronisk format, vilket innebär att även det här kravet enkelt kunde uppfyllas, säger Ruotsalainen.

Taxiförare övervakas av skattemyndigheten

Under övervakningen samlade Skatteförvaltningen in uppgifter om förare och taxiföretag, antal anställda på företagen och deras löner, samt observerade dessutom mätare och andra applikationer. 

– Vi analyserar data och jämför uppgifterna med annan information vi har. Vårt mål är att bekämpa svart ekonomi, berättar Tarja Valsi, biträdande direktör vid Skatteförvaltningen. 

Vid Skatteförvaltningen pågår ett projekt för intensifierad övervakning av taxibranschen, där även data som samlats in under razzior utnyttjas. Anmälningar som berör förare och företag som framkom i den här razzian följs bland annat genom inkomstregistret.

Taxipassagerare kan anmäla eventuella fall av missbruk till Skatteförvaltningen med tipsblanketten: Ge tips om skattefusk.

Användning av utländsk arbetskraft och arbetsgivarens verksamhet övervakas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten (Regionförvaltningsverket i Södra Finland) deltog i razzian genom att övervaka användningen av utländsk arbetskraft. Med en utländsk arbetstagare avses en person som inte är finsk medborgare. Målet med övervakningen är att främja rättvis konkurrens och rättvisa arbetsvillkor samt förebygga grå ekonomi.

Med arbetarskyddsinspektioner övervakas arbetsgivarens verksamhet. I veckoslutets razzia låg fokus på huruvida arbetsgivarens skyldigheter enligt utlänningslagen uppfylldes. Det mest centrala inspektionsobjektet var arbetsgivarens skyldighet att granska utländska arbetstagarnas rätt att arbeta. Dessutom samlade arbetarskyddsmyndigheten in data som kommer att utnyttjas för myndighetens inspektionsverksamhet, särskilt för tillsyn över minimikraven för ett arbetsförhållande. Vid sidan om inspektionerna delade arbetarskyddsmyndigheten ut information till företagare om arbetsgivarens skyldigheter angående användning av utländsk arbetskraft.

I razzian påträffades både självständiga företagare och anställda arbetstagare. Inga utländska arbetstagare utan rätt att arbeta observerades. Samarbetet mellan olika myndigheter spelade en viktig roll för genomförandet av operationen.

Myndighetsgemensam tillsyn etableras

Flera myndigheter, såsom polisen, Traficom, Skatteförvaltningen och regionförvaltningsverken, utför sin egen tillsyn över taxitrafiken och aktörer inom branschen. Myndigheterna arbetar också tillsammans. En av samarbetsformerna är gemensam övervakning. När en taxi stoppas kan alla deltagande myndigheter på en gång granska ärenden som hör till deras behörighet.

Polisen övervakar främst ärenden som berör trafiksäkerheten, exempelvis förarens körskick och fordonets trafikduglighet. Dessutom övervakar polisen att föraren har ett dokument som berättigar till taxitrafik med sig samt att tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn finns synliga för passageraren. Polisen övervakar också att föraren har ett körtillstånd samt att fordonet är utrustat med en ändamålsenlig taxilykta. Dessutom ska fordonet med vilket taxitrafiken bedrivs vara registrerat för tillståndspliktig trafik. 

Traficom övervakar bland annat visningen av prisuppgifterna samt att fordonet har en taxameter eller motsvarande instrument eller system.
Skatteförvaltningen samlar in uppgifter om förare och taxiföretagare, antal anställda på företag och deras löner samt observerar mätare och andra applikationer. 

Ytterligare information:

polisinrättningen i Helsingfors: johtokeskus.helsinki@poliisi.fi
Traficom: Tiina-Liisa Ruotsalainen, sakkunnig, tfn 029 534 6522
Skatteförvaltningen: Tarja Valsi, biträdande direktör, tfn 029 512 4449 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Janne Varonen, inspektör, tfn 029 501 6238