Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ny lagstiftning främjar anläggande av markstationer och radaranläggningar i den övre atmosfären eller i rymden samt säkerheten i deras verksamhet. I framtiden kräver verksamheten tillstånd. Transport- och kommunikationsverket Traficom är behörig tillstånds- och tillsynsmyndighet vars syfte är att öka säkerheten för nät och tjänster i det digitala samhället. Lagen om markstationer och vissa radaranläggningar träder i kraft den 1 februari 2023.

Nya affärsmodeller inom rymdsektorn lockar aktörer att etablera sig i Finland och landets nordliga läge är gynnsamt  för kommunikation med satelliter med polarbanor. För olika aktörer finns det många nya möjligheter till affärsverksamhet och forskning i anslutning till satellitdata och förädling av data.

"Syftet med den nya lagen är att skapa en förutsägbar och juridiskt sett klar och tydlig verksamhetsmiljö som beaktar nationella säkerhetsintressen för verksamhetsutövarna inom den snabbt utvecklande rymdsektorn bland annat för att anlägga och driva markstationer", säger chef för servicehelheten Suvi Juurakko-Lehikoinen.

Den reglerade markstationsverksamheten, som avses i lagen, är mottagning av data och signaler från olika system i rymden och sändning till rymden. För radarverksamhet blir sändning av radiosignaler och laserpulser ut i rymden eller den övre atmosfären eller mottagning av radarekon som återkastas från objektet tillståndspliktig.

Regleringen ökar verksamhetens säkerhet och minskar risker

Regleringen och den tillsyn som baserar sig på den ökar också verksamhetens säkerhet. Dessutom blir medvetenheten om situationen för den markstations- och radarverksamhet som utövas i Finland allt mer precisare.

En förutsättning för ett tillstånd för markstations- och radarverksamheten är att verksamheten inte strider mot den nationella säkerheten och att vissa tekniska säkerhetskrav uppfylls. Aktörerna svarar för riskhanteringen i fråga om verksamheten och den tekniska säkerheten. Tillståndet kan beviljas för högst tio år åt gången. Sändande markstationer och radaranläggningar behöver fortfarande också ett radiotillstånd som Traficom beviljar och som möjliggör användningen av frekvenserna för denna radioutrustning.

Verksamhetsutövarna är i framtiden skyldiga att årligen rapportera om sin verksamhet och sina kunder till tillståndsmyndigheten. Dessutom ska verksamhetsutövarna göra en anmälan till myndigheten om en betydande informationssäkerhetsrelaterad störning inom ett dygn efter det att störningen observerades.

Markstations- och radarverksamhet som har inletts före ikraftträdandet av lagen får fortsätta utan särskilt tillstånd till slutet av januari år 2024. Efter övergångsperioden ska de verksamhetsutövare som fortsätter verksamheten ha ett beviljat tillstånd. Verksamhetstillstånd krävs dock inte för användning av sedvanliga satellittjänster, t.ex. satellitsändningar som är avsedda att mottas allmänt, såsom satellit-tv- och amatörradioverksamhet, eller för användning av satellitterminalutrustning som befriats från kravet på tillstånd. Lagen tillämpas inte heller till exempel på kortvariga satellitbaserade programproduktionsförbindelser.

Ämbetsverket bereder anvisningar för att ansöka om tillstånd som kommer att publiceras på verkets webbsidor inom de närmaste veckorna.

Ytterligare information

Verksamhetsutövarna kan vid behov kontakta e-postadressen: maa-asemat@traficom.fi

Tillstånd för markstations- och radarverksamhet (på finska) (Extern länk)

Lag om markstationer och vissa radaranläggningar (96/2023) (Extern länk)

Radiosändare för satellitsystem

Tero Poutala, specialsakkunnig, tfn 029 534 6485, tero.poutala@traficom.fi

Suvi Juurakko-Lehikoinen, chef för servicehelheten, tfn 029 539 0446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi