Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjötransporter inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem från och med den 1 januari 2024

Sjötransporterna inkluderas i EU:s nuvarande utsläppshandelssystem stegvis från och med den 1 januari 2024. Utsläppshandeln gäller fartyg med en bruttodräktighet av minst 5 000 och som transporterar frakt eller passagerare i kommersiellt syfte. Från och med början av 2024 ingår sjötransporternas koldioxidutsläpp och från och med början av 2026 ingår dessutom metan- och dikväveoxidutsläpp. Bolagen ska lämna in fartygets övervakningsplan till Transport- och kommunikationsverket senast den 1 april 2024.

Sjötransporterna fasas in i EU:s nuvarande utsläppshandelssystem från och med den 1 januari 2024 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/959 av den 10 maj 2023. Direktivets skyldigheter har införts i Finlands nya nationella utsläppshandelslag. Regeringens proposition 71/2023 angående lagen godkändes den 12 december 2023 och träder i kraft den 1 januari 2024. Den upphäver den gällande lagen om utsläppshandel och lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart.

Sjötransporternas utsläppshandel gäller fartyg med en bruttodräktighet av minst 5 000 och som transporterar frakt eller passagerare i kommersiellt syfte. Från och med den 1 januari 2027 kommer skyldigheterna även att gälla offshorefartyg med en bruttodräktighet på 5 000 eller mer. 

EU:s utsläppshandelssystem är den viktigaste unionsomfattande åtgärden för att nå utsläppsminskningsmålen. Traficoms uppgift är att i fråga om sjötransporterna vara behörig myndighet enligt direktivet och vara administrerande myndighet för rederier.

Utsläppshandeln träder i kraft stegvis

Kravet på överlämnande av utsläppsrätter tillämpas på 100 procent av sådana utsläpp från fartyg som uppkommer när fartygen ligger i hamn i en medlemsstat och på resor mellan hamnar som hör till medlemsstaterna. Dessutom gäller skyldigheten att överlämna utsläppsrätter 50 procent av de utsläpp som uppkommer vid resor mellan hamnar i medlemsstaterna och tredjeländer.

Utsläppshandeln gäller från och med den 1 januari 2024 koldioxidutsläpp och från och med den 1 januari 2026 dessutom metan- och dikväveoxidutsläpp.

Rederiet ska för 2024 lämna in utsläppsrätter motsvarande 40 procent av de rapporterade utsläppen och för 2025 utsläppsrätter motsvarande 70 procent av de rapporterade utsläppen. Från och med 2026 ska utsläppsrätterna överlämnas i sin helhet.

Övervakning, rapportering och verifiering av sjötransporternas utsläpp

Sjötransporternas utsläpp ska övervakas, rapporteras och verifieras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/957. Förordning 2023/957 ändrar förordning (EU) 2015/757 i syfte att inkludera sjöfartsverksamhet i EU:s utsläppshandelssystem och för övervakningen, rapporteringen och verifieringen av utsläpp av ytterligare växthusgaser och utsläpp från ytterligare fartygstyper (s.k. MRV-förordningen).

MRV-förordningens skyldigheter gäller från och med början av 2024 fartyg med en bruttodräktighet av minst 5 000 och som transporterar frakt eller passagerare i kommersiellt syfte. Från och med den 1 januari 2025 gäller skyldigheterna också styckegodsfartyg med en bruttodräktighet på under 5000 men minst 400 och som transporterar frakt eller passagerare i kommersiellt syfte. Från och med den 1 januari 2025 gäller skyldigheterna även offshorefartyg med en bruttodräktighet på 5 000 eller mer.

Från och med den 1 januari 2024  omfattar MRV-förordningens tillämpningsområde förutom koldioxidutsläpp även utsläpp av metan och dikväveoxid. 

Bolagen ska lämna in fartygets övervakningsplan till Traficom senast den 1 april 2024

Senast den 1 april 2024 ska företagen, för vart och ett av deras fartyg som omfattas av förordning (EU) 2023/957, till Traficom lämna in en övervakningsplan som av kontrollören har bedömts vara i överensstämmelse med förordningen och som avspeglar inkluderingen av metan- och dikväveoxidutsläpp i tillämpningsområdet för förordningen.

Europeiska kommissionen har antagit delegerade akter som stöd för genomförande av utsläppshandeln och MRV-förordningen.

Traficom kompletterar och uppdaterar information och anvisningar angående sjötransporternas utsläppshandel. 

Ytterligare information

Satu Kuurma, specialsakkunnig, tfn 029 534 6484, satu.kuurma@traficom.fi
Tupuna Manner, jurist, tfn 029 534 6216, tupuna.manner@traficom.fi