Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom öppnar en ansökan om statsunderstöd som är avsett att stödja tidningsutdelning. Understöd kan sökas för den kommande understödsperioden som börjar den 1 oktober 2024 och är ett år lång. Sammanlagt 15 miljoner euro har reserverats för statsunderstödet. Syftet med understödet är att säkerställa tidningsutdelning fem dagar i veckan i hela landet. Ansökningstiden går ut den 14 juni 2024.

nligt en ändring i postlagen minskade Postis skyldighet att dela ut brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till tre dagar hösten 2023. Syftet med statsunderstödet är att bevara tidningsutdelning minst fem vardagar i veckan också i områden där det inte finns någon omfattande morgondistribution. Understöd beviljas för tidningsutdelningen i dessa områden på tisdagar och torsdagar, då det inte finns någon postutdelningsskyldighet som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Statsunderstödet är avsett för företag som förbinder sig att tillhandahålla tidningsutdelningstjänster enligt understödsvillkoren.

Statsunderstöd kan sökas för 41 områden på olika håll i Finland

Traficom har rett ut i vilka områden det inte finns någon omfattande morgondistribution av tidningar minst fem vardagar i veckan. ”Vi har fastställt 41 områden runt om i Finland som kan beviljas statsunderstöd. För varje område väljs ett distributionsföretag, som får ta ut högst det maximipris som Traficom fastställt av tidningsförläggarna”, berättar sakkunnig Niko Kaarela. Understödet täcker nettokostnaderna för tidningsutdelningen, det vill säga den del av kostnaderna som prenumerationspriset inte täcker. Understödet kan också omfatta en skälig vinst för tidningsutdelningen.

Karta över understödsområdena (Extern länk)

Anvisningar och villkor för ansökning av statsunderstödet

Ansökningstiden för statsunderstödet är 14.5–14.6.2024. Statsunderstödet beviljas för ett år för understödsperioden som börjar den 1 oktober 2024. För understödet har reserverats 15 miljoner euro, som har delats mellan understödsområdena med beaktande av deras areal och antal prenumeranter.

De företag som beviljas understöd ska uppfylla de behörighetsvillkor som ställs i lagstiftningen och ansökningsvillkoren. De företag som väljs ska bland annat ha för verksamheten lämplig erfarenhet och tillräcklig personal för att kunna ansvara för utdelningsverksamheten som omfattas av understödet.

På Traficoms webbplats finns närmare information om understödets villkor, ansökningsområden, understödets maximibelopp enligt ansökningsområde, de tidningar som omfattas av understödet samt urvalsförfarandet. Även ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketten för understödet finns på webbplatsen.

Statsunderstöd för tidningsutdelning (Extern länk)

YTTERLIGARE INFORMATION

Specialsakkunnig Tero Ilvonen, tfn 0295 346 105, tero.ilvonen@traficom.fi

Sakkunnig Niko Kaarela, tfn 0295 347 370, niko.kaarela@traficom.fi

Kommunikationsmarknadsexpert Sami Vilvala, tfn 0295 390 624, sami.vilvala@traficom.fi

BAKGRUND

Syftet med det tidsbundna statsunderstödet för tidningsutdelning är att skapa förutsättningar för kontinuiteten i utdelningen av papperstidningar i hela Finland. I budgeten har sammanlagt 15 miljoner euro reserverats för statsunderstödet. Traficom beviljar statsunderstöden genom ett urvalsförfarande, där ett distributionsföretag väljs för varje understödsberättigat område.

Statsunderstödet baserar sig på en ändring i postlagen som trädde i kraft den 1 oktober 2023 och som ledde till att man övergick från insamling och utdelning fem dagar i veckan enligt de nuvarande samhällsomfattande posttjänsterna till insamling och utdelning tre dagar i veckan.

Traficom har rett ut i vilka områden det inte finns någon omfattande morgondistribution av tidningar minst fem vardagar i veckan. Dessa områden har förenats till större helheter, understödsområden, som följer landskapsgränserna, med undantag av Lappland, där områdena följer kommungränserna. För varje understödsområde väljs ett företag som understödsmottagare, som förbinder sig till utdelning av de tidningar som omfattas av understödet på tisdagar och torsdagar för det minsta understödsbeloppet. Enligt lagen omfattar understödet de tidningar som utkommer minst tre vardagar i veckan och innehåller rikstäckande nyheter eller nyheter från utgivningsområdet. Enligt villkoren får ett valt distributionsföretag av tidningsförläggarna ta ut högst det maximipris som Traficom fastställt. Syftet med understödet är att täcka nettokostnaderna för tidningsutdelningen, det vill säga den del av kostnaderna som priset som tas ut av förläggarna inte täcker. Understödet kan också omfatta en skälig vinst för tidningsutdelningen.

Understödsmottagaren kan även dela ut andra utdelningsprodukter i samma utdelning, och företaget får fritt bestämma utdelningspriset för dem. Understödsmottagaren är dock i detta fall skyldig att separat bokföra den utdelningsverksamhet som omfattas av understödet.