Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Tillräckliga sjöfartsförbindelser säkerställs genom en allmän trafikplikt

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,8 miljoner euro för att täcka kostnaderna för en allmän trafikplikt som åläggs sjöfarten. Statsrådet meddelade den 9 juli 2020 en förordning som preciserar hur anslaget ska användas och som innehåller bestämmelser om villkoren för åläggande av en allmän trafikplikt och för understödet som betalas för fullgörande av plikten.

Enligt förordningen kan Transport- och kommunikationsverket Traficom ålägga en trafikplikt för en viss rutt om förbindelsen anses vara nödvändig. För förbindelsesträckan väljs genom konkurrensutsättning ett alternativ som totalekonomiskt sett är lämpligast. Förordningen gäller till slutet av år 2020.

Säkerställande av sjötransportkapaciteten som är nödvändig för Finland

Syftet med den allmänna trafikplikt som åläggs sjöfarten är att säkerställa den sjötransportkapacitet som är nödvändig och tillräcklig för Finland.

Rutten som ska få understöd bestäms enligt allmänt intresse samt rådande efterfrågan och utbud. Den som bedriver sjöfart väljs genom konkurrensutsättning i ett offentligt upphandlingsförfarande. I upphandlingsförfarandet bedöms bl.a. förmågan hos den som bedriver sjöfart att fullgöra den allmänna trafikplikten samt det erbjudna fartygets lämplighet för skyldigheten i fråga. Understöd beviljas den som tillhandahåller den totalekonomiskt sett förmånligaste sjöfarten. Den slutliga formen av understödet och dess genomförande bestäms enligt de villkor som ställs i EU:s regler om statligt stöd.

För närvarande inget omedelbart behov av trafikplikt

Traficom har vidtagit åtgärder för att verkställa förordningen. Enligt Traficoms bedömning är sjöfartsförbindelserna för tillfället fungerande och tillräckliga. Traficom anser att det för närvarande inte finns något omedelbart behov att ålägga en trafikplikt. Situationen kan dock förändras snabbt. Traficom följer situationen aktivt och för dialog med branschaktörerna, till exempel med rederier och aktörer inom industrin. Om en allmän trafikplikt behöver åläggas en viss förbindelsesträcka kommer Traficom att separat informera aktörerna om detta och ge dem anvisningar.


Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396 (på semester veckorna 30–32)

Pekka Kouhia, jurist, pekka.kouhia(at)traficom.fi, tfn 029 534 6709

Tero Poutala, jurist, tero.poutala(at)traficom.fi, tfn 029 534 6485


Kommunikationsministeriets pressmeddelande 9.7.2020 (på finska): Statsrådet meddelade en förordning om stödjande av sjöfart  (Extern länk)

Kommunikationsministeriets pressmeddelande 12.6.2020: Regeringen föreslår anslag för understödjande av fartygstrafiken (Extern länk)

Material från statsrådets allmänna sammanträde 9.7.2020 (Extern länk)