Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften inom HUS-området

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar 27.3–25.4.2021 det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken samt i inrikes sjöfart inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att förhindra spridningen av coronaepidemin.

Med anledning av anmälan som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gjort har Traficom utrett behovet att temporärt begränsa antalet passagerare i trafikmedlen inom sjukvårdsdistriktets område för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i trafikmedlen. Ärendet har utretts tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna och trafikidkarna inom området.

Traficom konstaterar att smittläget för närvarande är så allvarligt inom området att man ska vända sig till den sista utvägen i lagen, dvs. begränsa antalet passagerare. Genom att begränsa antalet passagerare i trafikmedlen till högst hälften av det tillåtna antalet kan man till denna del bekämpa spridningen av epidemin, och därför anser Traficom att begränsning av antalet passagerare är nödvändigt. 

Väg- och spårtrafiken samt inrikes sjöfart begränsas i alla trafikmedlen som används för transport av fler än 10 personer. Begränsningen gäller både trafiken som är öppen för alla och den så kallade slutna trafiken som riktas till en begränsad kundgrupp. På vardagar gäller begränsningen dock inte passagerare födda år 2008 eller senare. Om högstadieskolorna återgår till närundervisning gäller begränsningen på vardagar inte heller passagerare i högstadieåldern, dvs. passagerare födda år 2005 eller senare. Beslutet om begränsning får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden. Många särskilda grupper har rätt till lagstadgade tjänster.

Med anledning av behovet att säkerställa de särskilda gruppernas, t.ex. skolelevernas, tillgång till lagstadgade tjänster kan det största tillåtna antalet passagerare tillfälligtvis av sådana tvingande skäl överskrida det tillåtna antalet. För att minimera den ökade exponeringsrisken som dessa situationer medför är det särskilt viktigt att betona hygienåtgärderna, såsom användning av mask och rengöring av händerna.

Begränsningen gäller inte lufttrafik eller internationell sjöfart. I väg- och spårtrafiken gäller begränsningen inte sovkupéerna på nattåg eller andra motsvarande arrangemang där trafikmedlet eller en del av det endast används av personer som tillhör samma hushåll, eftersom det inte anses vara nödvändigt för att förhindra smittspridningen.

Begränsningen som införs gäller trafiken som överskrider gränserna av sjukvårdsdistriktets område till den del trafiken sker inom sjukvårdsdistriktets område. Med det största tillåtna antalet passagerare avses det största fastställda antalet passagerare som registrerats för trafikmedlet.

Leverantörerna av transporttjänster eller de som bedriver trafik på uppdrag av leverantörerna ska genom arrangemang som är lätta att observera och övervaka säkerställa att antalet passagerare begränsas.

”Smittläget är så allvarligt inom HUS-området att vi ska begränsa antalet passagerare som en sista utväg i lagen om smittsamma sjukdomar. Incidensen av sjukdomen är mycket hög och det är utmanande speciellt i lokaltrafiken att spåra dem som exponeras för smitta", konstaterar överdirektör Jarkko Saarimäki.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 029 539 0576. Twitter @Saarimaki

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021 blev Transport- och kommunikationsverket Traficom en behörig hälsosäkerhetsmyndighet. I lagen föreskrivs om Traficoms befogenhet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Traficom kan fatta ett beslut om begränsningar om det är uppenbart att åtgärderna för att upprätthålla hygiennivån och tillräckligt glesa förhållanden inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Genom beslutet får Traficom ålägga en skyldighet att begränsa det största tillåtna antalet passagerare hos en leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören till högst hälften av det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet. Beslutet får gälla endast trafikmedel som används för samtidig transport av fler än 10 personer. Beslutet får fattas för högst en månad åt gången och det ska omedelbart upphävas om kriterierna för beslutets giltighet inte längre uppfylls.