Traficom begränsar inte antalet passagerare i kollektivtrafiken i Mellersta Österbotten

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för samkommunen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Enligt Traficoms bedömning är åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och de andra åtgärder som redan vidtagits tillsvidare tillräckliga och det är inte nödvändigt att begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. I beslutet har beaktats att kollektivtrafikens betydelse som färdsätt är liten i Mellersta Österbotten.

Med anledning av anmälan som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun gjort har Traficom utrett behovet att temporärt begränsa antalet passagerare i trafikmedlen inom området för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i trafikmedlen. Ärendet har utretts tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna och transportoperatörerna inom området.

Enligt utredningarna som erhållits från aktörerna har primära hygien- och avståndsåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt andra åtgärder såsom rekommendationer om ansiktsmask vidtagits på ett bra sätt. Dessutom är de trafikmedelspecifika antalen passagerare så låga att regional begränsning av antalet passagerare inte beräknas ha någon betydande effekt på de nuvarande antalen passagerare.

”När man tar hänsyn till att majoriteten av dem som inom området använder kollektivtrafiken är skolelever eller studerande på andra stadiet och att beslutet inte får hindra rätten till lagstadgade tjänster, ser det ut som att begränsning av antalet passagerare inte skulle ha någon betydande effekt. Skolårets avslutning kommer att ytterligare minska kollektivtrafikens betydelse inom området”, säger Traficoms överdirektör Jarkko Saarimäki.

Beslutet att inte begränsa antalet passagerare påverkades av åtgärderna som vidtagits i trafikmedlen för att förebygga smittspridning samt de andra åtgärder som vidtas inom området för att förhindra spridning av covid-19-epidemin, såsom det att andra stadiet övergått till distansundervisning samt att kollektivtrafikens betydelse som färdsätt är liten i Mellersta Österbotten. Dessutom beaktade man de samhälleliga skadliga konsekvenser som den eventuella begränsningen skulle medföra samt att ett beslut om begränsning av antalet passagerare är avsett som en sistahandsåtgärd och en temporär begränsningsåtgärd.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 029 539 0576. Twitter @Saarimaki

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021 blev Transport- och kommunikationsverket Traficom en behörig hälsosäkerhetsmyndighet. I lagen föreskrivs om Traficoms befogenhet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Traficom kan fatta ett beslut om begränsningar om det är uppenbart att åtgärderna för att upprätthålla hygiennivån och tillräckligt glesa förhållanden inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Genom beslutet får Traficom ålägga en skyldighet att begränsa det största tillåtna antalet passagerare hos en leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören till högst hälften av det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet. Beslutet får gälla endast trafikmedel som används för samtidig transport av fler än 10 personer. Beslutet får fattas för högst en månad åt gången och det ska omedelbart upphävas om kriterierna för beslutets giltighet inte längre uppfylls.