Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket har beviljat statsunderstöd för utdelning av tidningar i områden som inte omfattas av utdelning av tidningar fem dagar i veckan på kommersiella villkor. Syftet med understödet är att säkerställa bevarandet av insamling och utdelning av tidningar fem dagar i veckan överallt i Finland. Traficom beviljade statsunderstöden för utdelningsföretag som förband sig att tillhandahålla utdelning med det lägsta understödsbeloppet.

Syftet med statsunderstödet för tidningsutdelning är att skapa förutsättningar för tidningsutdelning fem vardagar i veckan i områden där det inte finns något nät för morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor och inte heller finns tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan. 

"Traficom har fastställt ett maximipris som ett distributionsföretag kan ta ut av förläggarna. Syftet med understödet är att täcka nettokostnaderna för tidningsutdelningen, alltså den del av kostnaderna som utdelningspriset som tas ut av förläggarna inte täcker", förklarar kommunikationsmarknadsexpert Sami Vilvala. "Understöd kunde sökas för 38 områden. Till understödsmottagare valdes ett företag som i sin ansökan förband sig till utdelning av de tidningar som omfattas av understödet till det lägsta stödbeloppet tisdagar och torsdagar. Den sökande skulle också uppfylla de övriga villkoren för understödet", fortsätter Vilvala.

7 miljoner euro i statsunderstöd beviljades 18 områden runt Finland

Traficom beviljade statsunderstöd till 18 områden i Finland. Ansökningar som uppfyllde villkoren för understödet kom för 18 områden och två av dessa områden hade mer än en ansökan. Sammanlagt fyra företag lämnade in sina ansökningar. På basis av det lägsta understödsbeloppet som söktes fick Posti ett positivt understödsbeslut för 17 olika områden och Tmi Jyrki Ruokamo för ett område. I Lappland finns 20 understödsområden men det kom inte in några sådana ansökningar som skulle ha uppfyllt villkoren. För dessa områden ålägger Traficom Posti Distribution Ab en skyldighet enligt postlagen att tillhandahålla offentliga tjänster för att trygga ett heltäckande utdelningsnät av tidningar.

Nu har det beviljats cirka 7 miljoner euro av anslaget på 15 miljoner euro som har reserverats för statsunderstöd. Det slutliga understödsbeloppet utgörs på basis av de faktiska kostnader som genomförandet av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster i fråga om tidningsutdelning medför. Det slutliga understödet kan inte överskrida summan som angetts i understödsbeslutet. Dessutom är det möjligt att i efterhand och inom ramen för anslaget ersätta kostnader för de offentliga tjänster som åläggs Posti Distribution Ab i Lapplands kommuner. Det slutliga totala beloppet är därför ännu inte känt men det reserverade understödsbeloppet kommer att räcka till att uppnå målet för kontinuerlig tidningsutdelning på nuvarande nivå i hela landet. Statsunderstödsperioden för det nu beviljade understödet börjar den 1 oktober 2023 och slutar den 30 september 2024. 

Tabell över understödsområdena och understödsmottagarna i områdena [LÄNK]

Understöd för tryggande av tidningsutdelning fortsätter inom ramen för anslagen. Följande understödsperiod börjar den 1 oktober 2024. "Vi samlar in erfarenheter av olika parter innan följande ansökningsomgång inleds. Traficom följer vilka konsekvenser de beviljade statsunderstöden medför på marknaden. Syftet är att även utveckla understödsmodellen så att den skulle motsvara målen så bra som möjligt, med tanke på alla berörda parter", konstaterar Vilvala. 

Ytterligare information

Ytterligare information

Sami Vilvala, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 624, sami.vilvala@traficom.fi

Merja Saari, ledande sakkunnig, tfn 0295390 541, merja.saari@traficom.fi

Statsunderstöd för tidningsutdelning | Traficom (Extern länk)

Möjligt att ansöka om statsunderstöd för tidningsutdelning – syftet är att säkerställa ett heltäckande distributionsnät i hela landet | Traficom (Extern länk) (meddelande den 16 juni 2023)

Bakgrund

Syftet med det tidsbundna statsunderstödet för tidningsutdelning är att skapa förutsättningar för fortsatt utdelning av papperstidningar fem dagar i veckan i hela Finland. För statsunderstödet har i budgeten reserverats sammanlagt 15 miljoner euro. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar statsunderstöd genom ett urvalsförfarande där det för varje understödsberättigande område väljs ett distributionsföretag.

Bakgrunden till statsunderstödet är ändringen av postlagen som träder i kraft den 1 oktober 2023 och genom vilken man övergår från den nuvarande insamling och utdelning fem dagar i veckan som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till insamling och utdelning tre dagar i veckan.

Enligt postlagen kan Traficom ålägga den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, dvs. Posti Distribution Ab, en skyldighet att dela ut tidningar om något av de områden som omfattas av urvalsförfarandet för statsunderstödet för tidningsutdelning blir utan ett distributionsföretag. Traficom kan inom ramen för det anslag som anvisats för statsunderstödet för tidningsutdelning ersätta den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster för kostnaderna för fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster, förutsatt att det återstår anslag. Kostnaderna ska ersättas till den del de inte täcks inom ramen för de avgifter som tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster tar ut av utgivarna enligt den prisnivå som Transport- och kommunikationsverket bestämt.