Traficom följer hur tillgängligheten i audiovisuella innehållstjänster framskrider - handlingsplanerna för tillgänglighet samlats in för första gången

Transport- och kommunikationsverket Traficom har samlat in handlingsplaner för tillgänglighet av leverantörer av audiovisuella innehållstjänster etablerade i Finland. De första handlingsplanerna täcker åtgärder som planerats för åren 2022 - 2023. I framtiden samlas handlingsplanerna in med 2 - 3 års mellanrum. Genom att följa upp hur handlingsplanerna samt skyldigheterna att tillhandahålla ljud- och textningstjänster genomförs stöder Traficom främjande av tillgänglighet i audiovisuella tjänster.

Stor variation i omfattningen av tillgänglighetsplanerna

Som aktörer är de inhemska leverantörerna av audiovisuella innehållstjänster mycket olika sinsemellan och även av olika storlekar. Det betyder att deras tillgänglighetsplaner naturligtvis skiljer sig från varandra. På basis av tillgänglighetsplanerna har Rundradion det mest täckande tillgänglighetsarbetet. Även många innehållstjänster, såsom Elisa Viihde Vuokraamo, Suomen kirjastopalvelu Oy/Viddla och Kuntopaikka HH/KotiTV arbetar planmässigt för tillgängliga innehåll eller för bättre tillgänglighetskunskaper i organisationen. Tillgänglighetsarbetet hos de minsta aktörerna har däremot just börjat och planerna är ännu ganska anspråkslösa. Trots flera begäranden har ett par AV-företag inte skickat sin handlingsplan för tillgänglighet till Traficom.

Skyldigheten att ha en plan gäller alla tjänsteleverantörer - Traficom följer upp hur planerna genomförs

Leverantörer av audiovisuella innehållstjänster ska enligt lagen om elektroniska kommunikationstjänster utarbeta handlingsplaner för tillgänglighet om hur deras tjänster fortlöpande och stegvis görs tillgängliga. Skyldigheten gäller alla leverantörer av audiovisuella innehållstjänster etablerade i Finland, alltså inte bara dem som särskilt ålagts en skyldighet att tillhandahålla ljud- och textningstjänster. Traficom följer upp hur åtgärderna i handlingsplanerna genomförs genom att samla in rapporterna om främjande av tillgänglighet av leverantörer av audiovisuella innehållstjänster.

Skyldigheten att tillhandahålla ljud- och textningstjänster uppfylls huvudsakligen

Traficom samlar årligen in uppgifter om hur ljud- och textningsskyldigheterna i tv-programutbud har uppfyllts. Ljud- och textningstjänsten ska införas i en viss andel av programutbudet på varje sådan kanal som skyldigheten gäller. Skyldigheterna gäller Rundradions tv-kanaler och kanalerna MTV3 och Nelonen samt från början av 2021 även motsvarande programutbud på beställ-tv (Yle Arenan, MTV Katsomo och Ruutu).

År 2021 uppfyllde alla televisionskanaler sina skyldigheter i att tillhandahålla ljud- och textningstjänster. För beställ-tv-tjänster hade tjänsten Ruutu på Nelonen inte alls genomfört textningstjänsten. Enligt bolagens anmälan tas tjänsterna dock i produktionsanvändning under år 2022. Traficom följer upp hur textningstjänsten utvecklas i Ruutu-tjänsten och begär vid behov om ytterligare utredning av bolaget under hösten.

Ytterligare information

Tiina Aaltonen, specialsakkunnig, tiina.aaltonen@traficom.fi, 029 5390526

Petri Makkonen, ledande sakkunnig, petri.makkonen@traficom.fi , 029 5390516