Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Traficoms körhälsoanvisning har uppdaterats så att den ännu bättre ska svara på utmaningarna i bedömning av körhälsa

Transport- och kommunikationsverkets uppdaterade anvisningar om bedömning av körhälsa för hälso- och sjukvårdspersonal har publicerats. Anvisningen är huvudsakligen avsedd för hälso- och sjukvårdspersonalens bruk. Det är även nyttigt för andra som arbetar med frågor kring körhälsa eller körrätt att sätta sig in i den.

Anvisningens utseende, struktur och egenskaper är oförändrade, men innehållet har uppdaterats så att det ännu bättre svarar på utmaningarna i bedömningen av körhälsa i hälsovården. Den uppdaterade anvisningen kan läsas på Traficoms webbplats och Duodecim Oy:s Terveysportti-tjänst.

”Frågor kring körhälsan hos personer i olika åldrar är mycket aktuella också i dag. Lagstiftningen ändras och kraven på en högkvalitativ bedömning av körhälsa ökar. Myndigheternas anvisningar ska erbjuda aktuell information om hur den gällande lagstiftningen ska tillämpas. Körhälsoanvisningen är därför en handling som ständigt uppdateras i tätt samarbete med bland annat olika myndigheter, specialläkarföreningar och andra erfarna experter inom olika specialbranscher", konstaterar Traficoms specialsakkunnig Petteri Harjuvaara.

Körhälsoanvisningen styr aktörer inom hälsovården vid förvaltningsmässiga åtgärder – även anvisningar om specifika sjukdomar har uppdaterats

Slutsatserna om körhälsan uttrycks genom läkarutlåtanden och anmälningar som utarbetas i hälsovården. Utgående från läkarutlåtanden om körhälsan fattar myndigheten viktiga beslut om körrätt samt ställer villkor, begräsningar och tilläggskrav för beviljandet av körrätten.

”Slutsatserna i läkarutlåtandena ska alltid tydligt ta ställning till körförmågan och eventuella övriga villkor. Det är också viktigt att veta när, vart och hur utlåtandena och anmälningarna ska skickas. Till exempel skickas körkortsutlåtanden aldrig till Traficom, utan de ges till kunden eller skickas till polisen. Lyckligtvis blir det allt vanligare att utnyttja elektriska utlåtanden från Patientdataarkivet, och behovet att skicka utlåtanden per post kommer att minska. Den nya körhälsoanvisningen strävar efter att tydligare styra aktörerna inom hälsovården vid dessa förvaltningsmässiga åtgärder", berättar Harjuvaara.

Även anvisningar om specifika sjukdomar har uppdaterats. Bland annat har anvisningarna om sömnapné och andningssvikt preciserats i samarbete med Finlands Lungläkar-förening. Små preciseringar har även gjorts i anvisningarna om rusmedelssjukdomar samt om syn och hörsel. Anvisningarna om hjärt- och kärlsjukdomar har granskats och anpassats till de aktuella god medicinsk praxis-rekommendationerna.

Mer information

Petteri Harjuvaara, specialsakkunnig,  petteri.harjuvaara@traficom.fi , tfn 029 534 7003