Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Uppdateringen av den riksomfattande transportsystemplanen börjar. Det centrala faktaunderlaget för planen är transportsystemanalysen som upprätthålls av Traficom, det vill säga transportsystemets strategiska helhetsbild. Under sommaren har flera nya innehåll publicerats i analysen som hjälper till att skapa en mer omfattande syn på transportsystemets nuläge och förändringarna i verksamhetsmiljön. Som bäst är också en respons- och utvecklingsenkät riktad till intressentgrupperna öppen.

Traficom har utvecklat transportsystemanalysen i samarbete med Trafikledsverket och andra aktörer inom branschen sedan 2020. Lägesbilderna har uppdaterats regelbundet och nya innehåll har producerats bland annat utifrån respons som intressentgrupperna gett.

”I arbetet med att utveckla transportsystemet är det viktigt att det finns ett så omfattande faktaunderlag som möjligt om transportsystemets nuvarande tillstånd, utvecklingsbehov och förändringar i verksamhetsmiljön. Innehållen som publicerats nu preciserar den strategiska helhetsbilden ytterligare”, konstaterar ledande sakkunnig Johanna Juusela.

Nya lägesbilder över verksamhetsmiljön och de största stadsregionerna

I lägesbilden över verksamhetsmiljön granskas de förändringar i verksamhetsmiljön som inverkar centralt på transportsystemet genom fyra teman: transportsystemet som en del av region- och samhällsstrukturen, Finlands internationella tillgänglighet, transportsystemets miljömässiga hållbarhet samt utvecklingen av tjänster för trafiken. I lägesbilden identifieras också den utvecklingsstig som skulle uppstå om de nuvarande besluten inte ändrades och utvecklingstrender inte heller exponerades för andra förändringskrafter. De centrala utvecklingstrenderna som finns i verksamhetsmiljön har också sammanställts i ett separat sammandrag.

I lägesbilden över de största städerna, det vill säga de så kallade MBT-regionerna, finns samlade centrala uppgifter om mobilitetstjänster, nät och nyckeltal för Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä och Lahtis. I lägesbilden granskas bland annat efterfrågan och utbudet på kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster, trafiksäkerhet, utvecklingsbehov för infrastrukturen, fördelningar av färdsätt, tillfredsställelse med transportsystemet samt tillgänglighet och trafikprognoser.

Närmare information om läget på taximarknaden och servicenivån inom fjärrtrafiken

I lägesbilden över marknaden för taxitrafik finns ett sammandrag av läget på taximarknaden. Uppgifterna har sammanställts utifrån resultaten av marknadsuppföljningen som Traficom publicerat tidigare i år, och som behandlar bland annat tillgänglighet, prissättning, utbud och tillgänglighet för taxibilar. Uppgifterna baserar sig på regelbundna datainsamlingar som riktas till taxiföretagare och leverantörer av förmedlingstjänster samt på olika myndighetsregister och enkäter. Traficom följer aktivt läget på taximarknaden och uppdaterar lägesbilden årligen.

Kollektivtrafikavsnittet i lägesbilden över trafiktjänsterna har i sin tur utvidgats med två nya lägesbilder. I lägesbilden över fjärrtrafikens servicenivå beskrivs nuläget för servicenivån av pendlingsresor och arbetsrelaterade resor mellan landskapscentrum, målen för servicenivån och framtidsutsikterna. Definitionen av servicenivån koncentreras till förbindelser av arbetsresor som är över 100 kilometer mellan landskapscentrum. Servicenivån för fjärrtrafiken omfattar en trafikmässig och en kvalitetsmässig servicenivå. I lägesbilden som publiceras av Traficom granskas den trafikmässiga servicenivån. 

I lägesbilden över bussarnas drivkrafter inom kollektivtrafiken som myndigheterna ordnar, har information samlats om alternativa drivkrafter för busstrafiken, finansieringen och konsekvenserna för kollektivtrafiken som myndigheterna ordnar.

Dessutom har det publicerats ett sammandrag av transportsystemets nuläge, som baserar sig på de centrala iakttagelserna i de olika lägesbilderna av transportsystemet.

Respons- och utvecklingsenkäten för transportsystemanalysen är öppen

Transportsystemsanalysen är ett centralt faktaunderlag vid uppdateringen av den riksomfattande transportsystemplanen, det vill säga Trafik 12, som inleds på hösten. För att analysen ska ge ett tillräckligt strategisk faktaunderlag för att utveckla transportsystemet har Traficom skickat en enkät till intressentgrupperna för att samla in respons och utvecklingsförslag om transportsystemanalysens nuvarande innehåll.  Alla som är intresserade av att utveckla transportsystemet på basis av faktaunderlag kan besvara enkäten. Enkäten är öppen till och med den 25 september.

Ytterligare information: Johanna Juusela, ledande sakkunnig, tfn 029 539 0402, fornamn.efternamn@traficom.fi