Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Tydligare ramverk för besiktning av el-, hybrid- och gasfordon − bedömningsgrunder vid besiktning av fordon är nu på remiss

Transport- och kommunikationsverket Traficom reviderar bedömningsgrunderna för besiktning. I utkastet som finns på remiss föreslås nya kontrollobjekt för besiktning av gas-, el- och hybridfordon. För bedömning av fel har det i föreskriftsutkastet även gjorts andra preciseringar vars syfte är att underlätta och förenhetliga bedömningen av fel.

Till bedömningsgrunderna för besiktning har det i föreskriftsutkastet bland annat fogats nya de kontrollobjekt som förutsätts i Wienöverenskommelsen om besiktning och gäller besiktning av gas-, el- och hybridfordon. För dessa kontrollobjekt anges i föreskriften kontrollmetoder samt bedömningskriterier för upptäckta fel och brister. "Att man vid besiktningen allt bättre beaktar de ändringar som den nya fordonstekniken medför till kontroll av fordon kommer också att öka säkerheten”, konstaterar Traficoms inspektör Tatu Siivonen.

Andra, helt nya kontrollobjekt är eCall-systemet, rullstolslyft och -ramp. Med tanke på trafiksäkerhet och jämlikt bemötande av kunder föreslås det i utkastet att minimidjupet för räfflorna på slitytan för vinterdäck för ett fordon som förs till besiktning i november-mars ska vara under 3 eller 5 mm (beroende på fordonsklass).

Traficom ber om utlåtanden om utkastet till föreskrift Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon (TRAFICOM/423528/03.04.03.00/2020). Denna nya föreskrift avses upphäva Traficoms föreskrift TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019.

Utlåtandena ska skickas till Traficom senast 29.10.2021 via utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Tatu Siivonen, inspektör, tatu.siivonen@traficom.fi, tfn 029 534 5517

Aino Still, jurist, aino.still@traficom.fi, tfn 029 534 6425 (t.o.m. 23.9.2021)