Under början av året pratade finländarna i telefon längre än på tiotals år

I våras blev samtalen längre både i det fasta nätet och i mobilnätet samtidigt som en stor del av finländarna började jobba på distans och studera hemma. Också mängden överförda data i nätet samt abonnemangshastigheterna för bredband fortsatte att öka, även om trenden sedan länge har varit likadan utan några särskilda toppar.

Antalet telefonabonnemang i det fasta nätet har minskat sedan länge och, såsom väntat, fortsatte att minska även under den första hälften 2020. Abonnemangsantalet i mobilnätet har länge varit stabilt. Antalet ringda samtal har minskat stadigt i båda nät. Däremot har samtalsminuter och den genomsnittliga längden på samtal ökat för första gången på många år. I mobilnätet talade man sammanlagt över 8 miljarder minuter och längden på ett samtal var i genomsnitt 5 minuter. Under vårens begränsningar verkade man alltså hålla kontakt med andra via traditionella samtal mer än normalt. 

Figuren visar en tidsserie för utvecklingen av volymerna för samtalsminuter, samtalsantalet och abonnemang i mobilnätet fr.o.m. det andra halvåret 2015. I den senaste tidsserien, dvs. under första halvåret 2020, skedde det en förändring i antalet samtalsminuter. De ökade med 17 % då de under de senare åren har minskat något.
Figur 1. Antalet abonnemang och samtal i mobilnätet fortsatte att minska men antalet samtalsminuter ökade klart.

Mängden överförda data i mobilnätet ökade under det första halvåret 2020 med 15 % jämfört med föregående halvårsperiod, när ökningen under den föregående perioden var 11 %. Mobildatamängden har ökat snabbt sedan länge. Under början av året använde varje finländare 44 Gigabyte data per månad. 

Figuren visar en tidsserie för dataöverföringsmängden i mobilnätet i miljoner gigabit fr.o.m. det andra halvåret 2015. Dataöverföringsmängderna har ökat kontinuerligt. Under den senaste tidsserien, dvs. första halvåret 2020, uppgick antalet överförda gigabit per sekund till 1400, vilket är en ökning på 15 procent jämfört med föregående period.
Figur 2. Mängden överförda data i mobilnätet ökar snabbt.

Våren 2020 har bredbandsabonnemang i det fasta nätet fortsatt att utvecklas i likhet med tidigare år. De ökande abonnemangshastigheterna har ett ganska klart samband med teknikförändringen. Andelen snabba bredbandsförbindelser som möjliggör optiska fiberabonnemang och kabelmodemabonnemang som baserar sig på kabel-tv-nätet har sedan 2016 ökat från 62 % till 81 % och är nu 1,47 miljoner. Samtidigt har andelen abonnemang som möjliggör en hastighet på 100 Mbit/s ökat från 26 % till 46 %, och är nu 828 000 abonnemang. Maxhastigheterna från nätet till användare, dvs. hastigheter på över 300 Mbit/s är fortfarande ganska sällsynta även om deras tillväxt är relativt snabbt.

Figuren visar procentandelen bredbandsabonnemang med en nedladdningshastighet på mindre än 100 megabyte oc å andra sidan mins 100 megabyte som en tidsserie var sjätte månad från år 2016. Dessutom visar figuren andelen bredbandsabonnemang som har implementerats med koppar och å andra sidan med ett optiskt fiber eller kabelmodem. I juni 2020 var 54 % av abonnemang minder än 100 megabyte, 46 % minst 100 megabyte, 18 % gjordes med koppar och 81 % med optisk fiber eller kabel.
Figur 3. Andelen snabba abonnemang i det fasta nätet har ökat i samma takt som optisk fiber och kabel.

Enligt statistiken har dataöverföringshastigheterna i mobilabonnemang också ökat. Speciellt abonnemang på 100-300 Mbit/s har snabbt blivit populära sedan 2016 och deras andel av abonnemangsantalet har ökat från 18 % till 48 %. En knapp femtedel av abonnemangen har fortfarande en max nedladdningshastighet på under 10 Mbit/s. För mobilnätets del ska det beaktas att det är fråga om en maxhastighet under ideala förhållanden. 

Figuren visar en tidsserie för utvecklingen av abonnemangsantalet i mobilnätet, indelade i fyra hastighetsklasser enligt dataöverföringsmängd, fr.o.m. det andra halvåret 2015. Hastighetsklasserna är under 10 Mbit/s, 10 Mbit/s - 99,99 Mbit/s, 100 Mbit/s - 299,99 Mbit/s och minst 300 Mbit/s. Abonnemangsantalen i de två långsammaste hastighetsklasserna har minskat medan antalen i de två snabbaste hastighetsklasserna har ökat. För tillfället finns det mest abonnemang vars hastighet är 100 Mbit/s - 299,99 Mbit/s
Figur 4. Populäraste hastighet i mobilabonnemang har blivit 100-300 Mbit/s.

Det fanns litet över 1 300 5G-basstationer vid slutet av juni 2020. Fler basstationer läggs till i nätet i rask takt, eftersom deras antal har tredubblats från slutet av senaste år. 38 städer hade 5G-nät vid slutet av juni 2020. 

5G-städerna vid slutet av juni 2020: 38 städer i Finland hade 5G-nät vid slutet av juni 2020. 69 städer var utan 5G-nät.
Figur 5. 5G-städerna vid slutet av juni 2020.

Det beräknade täckningsområdet på 100 Mbit/s för 4G-mobilnätet täckte 18 % av Finlands landareal vid slutet av juni 2020. Täckningsområdet hade alltså ökat med 2 procentenheter i ett halvt år. 100 Mbit/s fanns tillgänglig för litet över 93 % av alla hushåll under ideala förhållanden. Däremot skedde det inte några betydande förändringar för 30 Mbit/s och 300 Mbit/s täckningar under det första halvåret.* 

57 % av Finlands stam- och riksvägar fanns inom mobiltäckningsområdet 100 Mbit/s , nätet täckte sammanlagt 41 % av alla vägklasser. Nättäckningen i bannätet var 58 %. 

Täckningsområdena för tillgång till mobilnätet per hastighetsklass representerar tillgången under ideala förhållanden. De beaktar inte nätets belastning eller strukturella eller geografiska hinder.

4G 100 Mbit/s täckningen i juni 2020: Abonnemang i 4G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s täckte 18 procent av Finlands landareal i juni 2020. Nätets tillväxt var 2 procentenheter under ett halvt år. Nätet täckte 57 procent av riks- och stamvägarna.
Figur 6. 4G 100 Mbit/s täckning i juni 2020.

Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som Traficom samlar in av teleföretagen två gånger om året. 

*4G 30 Mbit/s täckningen har korrigerats i 2019 års statistik retroaktivt med anledning av ändringen i en operatörs uppgifter. 

Ytterligare information 

Statistiken över kommunikationstjänster och tidsserier (Extern länk)

Tidsserier för statistik (Extern länk)

Täckningsområdena för bredbandstjänster (Extern länk) i mobilnätet per landskap och kommun

Elina Pallas, specialsakkunnig, tfn 0295 390 126, elina.pallas(at)traficom.fi  

Torsti Alhava, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 534, torsti.alhava(at)traficom.fi, Twitter: @AlhavaTorsti (mobilanvändning)