Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 12/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen (RP 23/2020 rd)  (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten (121/2020)  (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/411 av den 19 november 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg vad avser säkerhetskrav för passagerarfartyg som används på inrikes resor (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/420 av den 16 mars 2020 om rättelse av den tyska språkversionen av förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen  (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/424 av den 19 mars 2020 om inlämnande av uppgifter till kommissionen när det gäller att frångå tillämpningen av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet i enlighet med direktiv (EU) 2016/797 (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

-