Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 13/2021

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice (227/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210227.pdf (Extern länk)

Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (228/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210228.pdf (Extern länk)

Lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (229/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210229.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (230/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210230.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (231/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210231.pdf (Extern länk)

Tilläggsbudgeten för 2021 (255/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210255.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (260/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210260.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner (261/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210261.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (262/2021) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2021/fs20210262.pdf (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/541 av den 26 mars 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1305/2014 vad gäller förenkling och förbättring av beräkning och utväxling av data samt uppdatering av förändringshanteringsprocessen [järnvägstrafik] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0541&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2021/554 av den 30 mars 2021 om utformning, innehåll, tidsfrist och detaljnivå för anmälningar enligt förfaranden som anges i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0554&from=FI (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

Mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och förflyttningsmärke (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/454001/46854 (Extern länk)

Lastkorgar och säkring av last (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46875/SV_Final_Lastkorgar_och_sakring_av_last_textkorrigering.pdf (Extern länk)

Tekniska krav för fordonskombinationer (TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46876/SV_Final_HCT-foreskrift_textkorrigering.pdf (Extern länk)

Användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet (TRAFICOM/ 262844/03.04.05.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46874/3_SV__Maarays__70__J__2021__M.pdf (Extern länk)