Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 20/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen (347/2020) (Extern länk)

Lag om ändring av 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (354/2020) (Extern länk)

Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (358/2020) (Extern länk)

Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (359/2020) (Extern länk)

Lag om ändring av vägtrafiklagen (360/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av (Extern länk)farliga ämnen på hamnområden (365/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (366/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (371/2020)  (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/636 av den 8 maj 2020 om ändring av beslut 2008/477/EG vad gäller en uppdatering av de tekniska villkor som är tillämpliga på frekvensbandet 2 500–2 690 MHz (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/639 av den 12 maj 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller standardscenarier för drift inom eller utom synhåll  (Extern länk)

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2020/648 av den 13 maj 2020 om värdebevis som erbjuds passagerare och resenärer som ett alternativ till ersättning för inställda paketresetjänster och transporttjänster mot bakgrund av covid-19-pandemin (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/649 av den 7 maj 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 56:e mötet i expertkommittén för järnvägsbefordran av farligt gods inom den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik vad gäller vissa ändringar av bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/651 av den 14 maj 2020 om ändring av beslut (Gusp) 2019/797 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater (Extern länk)

FN-föreskrift nr 127 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av motorfordon med avseende på fotgängarsäkerhet [2020/638] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/659 av den 15 maj 2020 om den harmoniserade standard för teknisk dokumentation som krävs för bedömning av material, komponenter och elektrisk och elektronisk utrustning som utarbetats som stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/660 av den 15 maj 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1326 vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet för elektromekaniska kontaktorer och startkopplare, släcksystem för ljusbågar, elcentraler avsedda att betjänas av lekmän samt industritruckar (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygande personal som ingår i kommissionens förordning 1178/2011 GEN M1-9 (TRAFICOM/104945/03.04.00.00/2020) (Extern länk)

Fallskärmshoppning OPS M6-1 (TRAFICOM/543116/03.04.00.00/2019) (Extern länk)

Användning av fordon på väg (TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019) (Extern länk)

Tekniska krav på bilar och bilsläpvagnar (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019) (Extern länk)

Tekniska krav på och installation på fordon av igenkännings-lyktor, varningslyktor, arbets- och hjälpstrålkastare, ljudsig-nalanordningar för utryckningsfordon samt på reflektorer och reflekterande märkningar på vissa fordon (Extern länk)(TRAFICOM/527425/03.04.03.00/2019) (Extern länk)

Specialtransporter och specialtransportfordon (TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019) (Extern länk)

Ordnande av beredskapsplanering i transportsystemet (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019) (Extern länk)

Fördrag som publicerats i Finlex

-