Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 25/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (468/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (471/2020) (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport (472/2020) (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 [EUT L 193, 17.6.2020] (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/791 av den 10 juni 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 13:e mötet för det tekniska expertutskottet vid Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik vad gäller antagandet av ändringar av de enhetliga tekniska föreskrifterna om godsvagnar, om fordonsmärkning och om buller från rullande materiel samt vad gäller antagandet av en fullständig översyn av reglerna för certifiering och revision av underhållsansvariga enheter och av specifikationerna för nationella fordonsregister [OTIF/CTE] (Extern länk)

BESLUT nr 1/2020 AV EUROPEISKA UNIONENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ INRÄTTAD I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM LUFTFART av den 15 juni 2020 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart [2020/799] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/857 av den 17 juni 2020 om fastställande av de principer som ska ingå i avtalet mellan Europeiska kommissionen och registreringsenheten för toppdomänen .eu i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/517 [domänadress] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/858 av den 18 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/732 vad gäller senareläggning av dess tillämpningsdatum [vägtrafik] (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/848 av den 16 juni 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 och 152, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 3, 6, 7, 16 och 19, vad gäller förslaget till ändringar av den konsoliderade resolutionen R.E.3 och vad gäller förslagen till fem nya FN-föreskrifter om säkerhet, utsläpp och automatisering avseende motorfordon (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/853 av den 18 juni 2020 om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/854 av den 18 juni 2020 om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen I avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (56/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (57/2020) (Extern länk)