Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 26/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (489/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (490/2020) (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/359 av den 4 mars 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 [EUVL L 203, 26.6.2020] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/886 av den 26 juni 2020 om rättelse av den italienska språkversionen av genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen angående bringande i kraft av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (58/2020) (Extern länk)

Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (59/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (60/2020) (Extern länk)