Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 29/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (579/2020) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om transportservice (580/2020) (Extern länk)

Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (582/2020)[mobilapplikation] (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

FN-föreskrift nr 12 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på skyddet för föraren mot styrinrättningen i händelse av en sammanstötning [2020/1021] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1025 av den 13 juli 2020 om tillämpligheten av artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU på godstrafik på järnväg i Slovenien (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1026 av den 24 april 2020 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan (Extern länk)

Avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan [EUT L 229, 16.7.2020] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1035 av den 3 juni 2020 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar och lätta nyttofordon för kalenderåret 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1023 av den 15 juli 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1765 vad gäller det gränsöverskridande utbytet av uppgifter mellan nationella mobilapplikationer för kontaktspårning och varning i kampen mot covid-19-pandemin (Extern länk)

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1052 av den 16 juli 2020 om ändring av rådets rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner (Extern länk)

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2019/797 av den 17 maj 2019 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater [EUT L 230, 17.7.2020] (Extern länk)

Rättelse till rådets förordning (EU) 2019/796 av den 17 maj 2019 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater [EUT L 230, 17.7.2020] (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1040 av den 15 juli 2020 om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1058 av den 27 april 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/945 vad gäller införandet av två nya klasser av obemannade luftfartygssystem (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

-