Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 30/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 (587/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (588/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (589/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (590/2020) (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1070 av den 20 juli 2020 om fastställande av egenskaper för trådlösa accesspunkter med kort räckvidd enligt artikel 57.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2020/1071 av den 18 maj 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller undantagande av inkommande flygningar från Schweiz från EU:s system för handel med utsläppsrätter (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1079 av den 20 juli 2020 om verifiering och korrigering av uppgifter som avses i förordning (EU) 2018/956 om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (Extern länk)

BESLUT nr 1/2020 AV STYRELSEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET SHIFT2RAIL av den 26 mars 2020 om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade vid behandling av personuppgifter inom ramen för det gemensamma företaget Shift2Rails funktion [EUT L 236, 22.7.2020] (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1083 av den 14 maj 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/517 genom fastställande av behörighets- och urvalskriterier och förfarandet för att utse registreringsenheten för toppdomännamnet .eu (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1075 av den 26 juni 2020 om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (Extern länk)

Avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering [EUT L 240, 24.7.2020] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1102 av den 24 juli 2020 om godkännande av den teknik som används i en effektiv 48 volts motorgenerator tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare för användning i motorer med konventionell förbränning och vissa elektriska hybridpersonbilar och lätta nyttofordon som en innovativ teknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och med hänvisning till den nya europeiska körcykeln (NEDC) (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (63/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (64/2020) (Extern länk)

Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (65/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (66/2020) (Extern länk)