Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 31/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (596/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och (Extern länk)dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (597/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (598/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (599/2020) (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1118 av den 27 april 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1110 av den 23 januari 2018 om ingående på Europeiska unionens vägnar av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1122 av den 28 juli 2020 om erkännande av DNV GL AS som ett klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 (Extern länk)

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1125 av den 30 juli 2020 om genomförande av förordning (EU) 2019/796 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/1127 av den 30 juli 2020 om ändring av beslut (Gusp) 2019/797 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater (Extern länk)

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1144 av den 30 juli 2020 om ändring av rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1054 av den 15 juli 2020 om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1055 av den 15 juli 2020 om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1056 av den 15 juli 2020 om elektronisk godstransportinformation (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/1057 av den 15 juli 2020 om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i (Extern länk)Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, (Extern länk) å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (69/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (70/2020) (Extern länk)

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (71/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och (Extern länk)dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (72/2020) (Extern länk)

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (73/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (74/2020) (Extern länk)

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (75/2020) (Extern länk)

Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (76/2020) (Extern länk)