Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 3/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet (RP 106 2019 rd) (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

-

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

Internationella avtal/luftfart (L 7/2020) (Extern länk)

Internationella avtal/luftfart (L 8/2020) (Extern länk)

Internationella avtal/luftfart (L 12/2020) (Extern länk)

Internationella avtal/luftfart (L 13/2020) (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/22 av den 31 oktober 2019 om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis (Extern länk)

FN-föreskrift nr 53 — Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon av kategori L3 med avseende på montering av belysnings- och ljussignalanordningar [2020/31] (Extern länk)

FN-föreskrift nr 74 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon av kategori L1 med avseende på montering av belysnings- och ljussignalanordningar [2020/32] (Extern länk)

BESLUT NR 2/2019 AV GEMENSKAPENS OCH SCHWEIZ KOMMITTÉ FÖR LANDTRANSPORTER av den 13 december 2019 om övergångsåtgärder för att upprätthålla en störningsfri järnvägstrafik mellan Schweiz och Europeiska unionen [2020/40] (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/38 av den 16 januari 2020 om fastställande av tekniska driftskrav för registreringen av, formatet för och överföringen av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

Fördrag som publicerats i Finlex

-