Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 48

Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (RP 92/2019 rd) (Extern länk)

 

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

IV tilläggsbudgeten för 2019 (1090/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention (Extern länk)om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention (1092/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland (1093/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om garanterande av säker drift av (Extern länk)ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (1094/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (1102/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (1103/2019) (Extern länk)

 

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1956 av den 26 november 2019 om de harmoniserade standarder för elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/ EU (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU, Euratom) 2019/1961 av den 17 oktober 2019 om genomförandebestämmelser för hantering av EU-uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivåerna CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL och SECRET UE/EU SECRET (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU, Euratom) 2019/1962 av den 17 oktober 2019 om genomförandebestämmelser för hantering av EU-uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU, Euratom) 2019/1963 av den 17 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för industrisäkerhet avseende kontrakt som kräver säkerhetsavtal (Extern länk)

 

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-

 

Fördrag som publicerats i Finlex

Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention (Extern länk)om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention (85/2019) (Extern länk)