Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar vecka 52 (2019), 1 och 2 (2020)

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling

Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (1314/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls (Extern länk)

av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1315/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (1330/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen (1339/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens (Extern länk)

tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens constitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente (1340/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet (1348/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (1349/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 60 § i gränsbevakningslagen (1350/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 56 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (1351/2019) (Extern länk)

Lag om upphävande av 25 a § i sjöräddningslagen (1352/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 17 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (1366/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av räddningslagen (1387/2019) (Extern länk)

Lag om 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (1400/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av sjölagen (1401/2019) (Extern länk)

Lag om skyldighet att rapportera om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen (1402/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (1403/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 1 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (1404/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1415/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av terrängtrafiklagen (1429/2019) (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport (1452/2019) (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation (1453/2019) (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer (1454/2019) (Extern länk)

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon (1455/2019) (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer (1464/2019) (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer (1465/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner (1471/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 99 § i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner (1478/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar (1501/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av banlagen (1502/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar (1503/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket (1504/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om transportservice (1505/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet (1506/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av spårtrafiklagen (1507/2019) (Extern länk)

Lag om flyttning av fordon (1508/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen (1510/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 53 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (1511/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (1512/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 15 § i lagen om alkolås (1513/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 22 a och 93 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1514/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice (1515/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 13 f § i fartygsregisterlagen (1516/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1517/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (1518/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (1519/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1520/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (1521/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1522/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (1523/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet (1524/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning (1525/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella convention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (1526/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek (1527/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1528/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (1529/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (1530/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1531/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift (1532/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (1533/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen (1534/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (1535/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor (1536/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (1537/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 80 § i postlagen (1538/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen (1539/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (1540/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen (1541/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (1542/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (1543/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster (1544/2019) (Extern länk)

Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift (1545/2019) (Extern länk)

Statsbudgeten för 2020 (1546/2019)  (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

RÅDETS BESLUT (EU) 2019/2247 av den 19 december 2019 om ändring av beslut 2013/488/EU om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2019/2248 av den 19 december 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2019/2196 av den 19 december 2019 om ändring av beslut 2013/755/EU om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2199 av den 17 oktober 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (Extern länk)

BESLUT nr 2/2019 AV EUROPEISKA UNIONENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ INRÄTTAD I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM LUFTFART av den 10 december 2019 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart [2020/6] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter [EUT L 6/2020] (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/12 av den 2 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet [sjöfart] (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

Fartygs lastlinjer och fribord (TRAFICOM/84663/03.04.01.00/2019) (Extern länk)

Fartygs stabilitet (TRAFICOM/193813/03.04.01.00/2019) (Extern länk)

Fördrag som publicerats i Finlex

Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens (Extern länk)tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens constitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente (91/2019) (Extern länk)