Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar veckor 34 och 35/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice (RP 113/2020 rd.) (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

Statsrådets förordning (608/2020) om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (Extern länk), FördrS 82/2020 (Extern länk)

Utrikesministeriets meddelande om en förklaring som avgetts i samband med godkännandet av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (FördrS 83/2020) (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1167 av den 6 augusti 2020 om godkännande av den teknik som används i en effektiv 48 volts motorgenerator tillsammans med en 48V/12V likströmsomvandlare för användning i motorer med konventionell förbränning och vissa elektriska hybridpersonbilar och lätta nyttofordon som en innovativ teknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1168 av den 6 augusti 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/587 vad gäller effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder i personbilar som kan drivas med vissa alternativa bränslen (Extern länk)

FN-föreskrift nr 25 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av huvudstöd (nackskydd), installerade eller inte i fordonssäten [2020/1169] (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1190 av den 11 augusti 2020 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2015/983 om förfarandet för utfärdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av varningsmekanismen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1193 av den 2 juli 2020 om tillämpligheten av artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU på persontrafik på järnväg i Sverige (Extern länk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1181 av den 7 augusti 2020 om rättelse av vissa språkversioner av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) och om rättelse av vissa språkversioner av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt om rättelse av den danska språkversionen av kommissionens förordning (EU) 2017/2400 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1222 av den 24 augusti 2020 om godkännande av effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon med avseende på NEDCförhållanden vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1232 av den 27 augusti 2020 om godkännande av den effektiva generatorfunktion som utnyttjas i 12-volts motorgeneratorer för användning i personbilar och lätta nyttofordon, inklusive vissa hybridelfordon och fordon som kan drivas med alternativa bränslen, som en innovativ teknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-