Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar veckor 36 och 37/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

-

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

-

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1234 av den 9 juni 2020 om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller villkor och förfaranden för försäkringar från organisationer med ansvar för tillhandahållande av ledningstjänster för trafik på plattan (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1235 av den 26 augusti 2020 om tillstånd för Grekland att förlänga vissa tidsperioder som anges i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1236 av den 25 augusti 2020 om tillstånd för Nederländerna att tillämpa en förlängning av vissa perioder som anges i artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1237 av den 25 augusti 2020 om tillstånd för Förenade konungariket att tillämpa en förlängning av vissa perioder som anges i artiklarna 3 och 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1240 av den 21 augusti 2020 om tillstånd för Bulgarien att förlänga en period som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1241 av den 28 augusti 2020 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (Extern länk)

FN-föreskrift nr 44 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av fasthållningsanordningar för barn i motorfordon [2020/1223] (Extern länk)

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET DELEGERADE BESLUT nr 47/20/COL av den 25 maj 2020 om bemyndigande för Norge att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i förordning (EG) nr 216/2008 [2020/1248] (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1253 av den 4 september 2020 om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 och förlängdes genom besluten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702 och (EU) 2020/970 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-