Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar veckor 40 och 41/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice (RP 137/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+137/2020 (Extern länk)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen (RP 141/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+141/2020 (Extern länk)

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 (RP 146/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+146/2020 (Extern länk)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift (HE 153/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+153/2020 (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga I, II, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen (672/2020) https://finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200672.pdf (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram (683/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200683.pdf (Extern länk)

Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen M324 – M327 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (91/2020) https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2020/fds20200091.pdf (Extern länk)

Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen RID 1/2020, RID 2/2020 och RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland (92/2020) https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2020/fds20200092.pdf (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1339 av den 23 september 2020 om godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från vissa lätta nyttofordon med avseende på det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1339&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2020/1365 av den 23 september 2020 om samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller insatser som utförs av fartyg som ägs eller används av privata enheter för sök- och räddningsverksamhet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1365&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1426 av den 7 oktober 2020 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 875–5 935 MHz för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem (ITS) och om upphävande av beslut 2008/671/EG https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=FI (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1421 av den 1 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller ändringar av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av de bestämmelser som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1421&from=FI (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

Nationell kontrollflygningsverksamhet TRG M1-6 (TRAFICOM/353233/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46271/TRAFICOM_353233_03_04_00_00_2020_Nationell_kontrollflygningsverksamhet.pdf (Extern länk)

Nationella kontrollantbehörigheter PEL M2-16 (TRAFICOM/352661/03.04.00.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46270/TRAFICOM_352661_03_04_00_00_2020_Nationella_kontrollantbehorigheter.pdf (Extern länk)

Säkerheten på yrkesbåtar (TRAFICOM/84936/03.04.01.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46269/Sakerheten_pa_yrkesbatar___FINAL_6.10._SV.pdf (Extern länk)