Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar veckor 42 och 43/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen (RP 176/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+176/2020 (Extern länk)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 177/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+177/2020 (Extern länk)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (RP 186/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+186/2020 (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning (692/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200692.pdf (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1411 av den 2 mars 2020 om det statliga stöd nr C 64/99 (f.d. NN 68/99) som Italien har genomfört till förmån för rederierna Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar och Toremar (Tirreniagruppen) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1411&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1412 av den 2 mars 2020 om de åtgärder SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (f.d. 11/NN) som Italien har genomfört till förmån för Tirrenia di Navigazione och förvärvaren av detta företag, Compagnia Italiana di Navigazione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1412&from=FI (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1429&from=FI (Extern länk)

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1475 av den 13 oktober 2020 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19- pandemin https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1477 av den 14 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin [luftfart] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1477&from=FI (Extern länk)

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET: Gemensamma EES-kommitténs beslut, EUT L 340 (15 oktober 2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A340%3ATOC (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1501 av den 14 oktober 2020 om den bedömning som gjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 som beviljats av Tyskland [luftfart] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1501&from=FI (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1508 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder på området inlandssjöfart (Cesni) och i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) om antagande av standarder för tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1508&from=FI (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1530 av den 21 oktober 2020 om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1530&from=FI (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1531 av den 21 oktober 2020 om bemyndigande för Frankrike att förhandla om, underteckna och inga ett internationellt avtal som kompletterar fördraget mellan Frankrike och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om privata koncessionsinnehavares uppförande och drift av en fast förbindelse under Engelska kanalen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1531&from=FI (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

-