Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar veckor 46 och 47/2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband (RP 221/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+221/2020 (Extern länk)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 225/2020 rd) [mobilapplikation] https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+225/2020 (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (762/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200762.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (774/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200774.pdf (Extern länk)

Bilskattelag (777/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200777.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 35 § i fordonsskattelagen (778/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200778.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 10 och 65 a § i fordonslagen (779/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200779.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 1 och 29 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (796/2020)[luftfart] https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200796.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (801/2020) https://finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200801.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (802/2020) https://finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200802.pdf (Extern länk)

Statsrådets förordning (805/2020 ) om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg https://finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20200805.pdf (Extern länk); Statsrådets förordning (100/2020) om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2020/fds20200100.pdf (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1659 av den 6 november 2020 om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 och förlängdes genom besluten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970 och (EU) 2020/1253 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1659&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1668 av den 10 november 2020 om detaljerna och funktionerna för det informations- och kommunikationssystem som ska användas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat [ICSMS] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1668&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1669 av den 10 november 2020 om ett pilotprojekt för genomförande av vissa bestämmelser om administrativt samarbete i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen genom informationssystemet för den inre marknaden [IMI] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1669&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1675 av den 11 november 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/2323 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1675&from=FI (Extern länk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1694 av den 11 november 2020 om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L med anledning av covid-19-pandemin https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1694&from=FI (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1697 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den bilaterala tillsynsstyrelsen inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet, rörande beslut nr 0010 om antagande av bilaga 3 till avtalet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1697&from=FI (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1698 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den bilaterala tillsynsstyrelsen inom ramen för avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet, rörande beslut nr 0011 om antagande av bilaga 4 till avtalet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1698&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1714 av den 16 november 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1119 vad gäller provningsmetoden för vissa ej externt laddbara hybridelpersonbilar och för att ta hänsyn till användningen av alternativa bränslen och om genomförandebeslut (EU) 2020/1339 vad gäller bakre positionslyktor https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1714&from=FI (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1705 av den 23 oktober 2020 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och internationell särskild linjetrafik för persontransport med buss https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1705&from=FI (Extern länk)

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/1671 av den 2 augusti 2019 om statligt stöd SA.47867 2018/C (f.d. 2017/FC) som Frankrike har genomfört till förmån för Ryanair och Airport Marketing Services https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1671&from=FI (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

Föreskrift om uppfyllande av kraven på körhälsa (TRAFICOM/529906/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46368/Foreskrift_om_uppfyllande_av_kraven_pa_korhalsa.pdf (Extern länk)