Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Uppföljning av författningar veckor 52 - 53/2020 och veckor 1 - 2/2021

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Regeringspropositioner till riksdagen inom trafik, transport och kommunikation

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (RP 257/2020 rd) https://www.eduskunta.fi/riksdagshandlingar/RP+257/2020 (Extern länk)

Författningar inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i Finlands författningssamling samt fördrag som publicerats i fördragsserie

Statsrådets förordning om skattegranskning vid bilbeskattning (1036/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201036.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av vägtrafiklagen (1040/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201040.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av körkortslagen (1041/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201041.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 21 § i fordonslagen (1043/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201043.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice (1049/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201049.pdf (Extern länk)

Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1065/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201065.pdf (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om stödjande av sjötransport (1066/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201066.pdf (Extern länk)

Skatteförvaltningens beslut om utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter i bilbeskattningen (1128/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201128.pdf (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis (1173/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201173.pdf (Extern länk)

Statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (1174/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201174.pdf (Extern länk), Statsrådets förordning (119/2020) om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2020/fds20200119.pdf (Extern länk)

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart (1181/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201181.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1186/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201186.pdf (Extern länk)

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022 (1193/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201193.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (1207/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201207.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 25 § i fordonslagen (1208/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201208.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om varningsmeddelanden (1210/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201210.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av gränsbevakningslagen (1245/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201245.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (1246/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201246.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 12 § i sjöräddningslagen (1247/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201247.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av spårtrafiklagen (1254/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201254.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av lagen om transportservice (1255/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201255.pdf (Extern länk)

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice (1256/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201256.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 2 och 26 d § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1258/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201258.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket (1259/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201259.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 100 § i lagen om tryckbärande anordningar (1260/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201260.pdf (Extern länk)

Lag om ändring av 20 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1261/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201261.pdf (Extern länk)

Lag om stöd för byggande av bredband (1262/2020) https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2020/fs20201262.pdf (Extern länk)

Rättsakter inom trafik, transport och kommunikation som publicerats i EUT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2168 av den 17 december 2020 om överensstämmelsen hos det gemensamma förslag som lagts fram av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Östersjön med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2168&from=SV (Extern länk)

Rådets rekommendation (EU) 2020/2169 av den 17 december 2020 om ändring av rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2169&from=SV (Extern länk)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2173 av den 16 oktober 2020 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att uppdatera övervakningsparametrarna och förtydliga vissa aspekter som rör ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2173&from=SV (Extern länk)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2180 av den 18 december 2020 om förlängning av referensperioden i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2180&from=SV (Extern länk)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2190 av den 29 oktober 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2124 vad gäller offentlig kontroll vid gränskontrollstationen där varor lämnar unionen och vissa bestämmelser om transitering och omlastning https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2190&from=SV (Extern länk)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2191 av den 20 november 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller tidsfristerna för ingivande av summariska införseldeklarationer och deklarationer före avgång vid sjötransport från och till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium inklusive Kanalöarna och Isle of Man https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2191&from=SV (Extern länk)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2193 av den 16 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller kraven på flygbesättningens kompetenser och utbildningsmetoder och vad gäller rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2193&from=SV (Extern länk)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2201 av den 22 december 2020 om utnämning av vissa ledamöter och deras suppleanter i nätverksstyrelsen och i den europeiska samordningscellen för luftfartskriser vad gäller nätverksfunktioner för flygledningstjänst https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2201&from=SV (Extern länk)

Rådets beslut (EU) 2020/2187 av den 22 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller antagandet av transportgemenskapens budget för 2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2187&from=SV (Extern länk)

Kommissionens rekommendation (EU) 2020/2243 av den 22 december 2020 om en samordnad strategi för resor och transporter med anledning av den sars-cov-2-variant som observerats i Förenade kungariket https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2243&from=SV (Extern länk)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2222 av den 23 december 2020 om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2222&from=SV (Extern länk)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2224 av den 23 december 2020 om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2224&from=SV (Extern länk)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2225 av den 23 december 2020 om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser efter den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2225&from=SV (Extern länk)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2226 av den 23 december 2020 om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2226&from=SV (Extern länk)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/2228 av den 23 december 2020 om ett Europaår för järnvägen (2021) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2228&from=SV (Extern länk)

Kommissionens rekommendation (EU) 2020/2245 av den 18 december 2020 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2245&from=SV (Extern länk)

Information om ikraftträdandet av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0107(01)&from=SV (Extern länk)

Beslut (EU) 2021/4 som fattats i samförstånd av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 9 december 2020 om plats för sätet för Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021D0004&from=SV (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2021/26 av den 12 januari 2021 om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 och förlängdes genom besluten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970, (EU) 2020/1253 och (EU) 2020/1659 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0026&from=FI (Extern länk)

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/1939 av den 7 november 2019 om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 vad gäller hjälpstrategier för avgasrening, tillgång till information om OBD och information om reparation och underhåll av fordonet, mätning av utsläpp under perioder med kall motorstart samt användning av ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS) för att mäta partikelantal, med avseende på tunga fordon https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1939R(01)&from=SV (Extern länk)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/27 av den 7 januari 2021 om ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Initiativ från civilsamhället om ett förbud mot biometrisk massövervakning” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0027&from=SV (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (EU) 2020/2252 av den 29 December 2020 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2252&from=FI (Extern länk)

RÅDETS BESLUT (Euratom) 2020/2253 av den 29 december 2020 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi, och av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2253&from=FI (Extern länk)

AVTAL OM HANDEL OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, Å ANDRA SIDAN https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FI (Extern länk)

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND OM SÄKERHETSFÖRFARANDEN FÖR UTBYTE OCH SKYDD AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERADE UPPGIFTER https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(02)&from=FI (Extern länk)

Julistukset, joihin viitataan neuvoston päätöksessä kauppa- ja yhteistyösopimuksen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja väliaikaisesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(03)&from=FI (Extern länk) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(03)&from=FI (Extern länk)>

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket Underrättelse från unionen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X1231(02)&from=FI (Extern länk)

Traficoms föreskrifter som publicerats i Finlex

Lastkorgar och säkring av last (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46511/02_Lastkorgar_och_sakring_av_last.pdf (Extern länk) <https://www.finlex.fi/data/normit/46511/02_Lastkorgar_och_sakring_av_last.pdf (Extern länk)>