Uppföljningen av marknaden för persontrafiken blir mer detaljerad – nya uppgifter samlas in främst av aktörer inom taxitrafiken

Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en föreskrift om lämnande av uppgifter om efterfrågan och utbud på mobilitetstjänster för persontrafiken samt prisuppgifter om taxitrafiktjänster till Traficom. Med hjälp av datainsamlingen produceras samlad information om marknaden för persontrafiken till grund för samhällelig diskussion och beslutsfattande.

Genom föreskriften preciseras vilka uppgifter som tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken ska lämna till Traficom samt sätten att lämna uppgifter på, uppgifternas form och tidsfristerna för lämnande av uppgifterna.

De tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken som är skyldiga att lämna uppgifter omfattar alla aktörer som tillhandahåller transporttjänster, förmedlingstjänster, trafiktjänster samt förmedlings-, informations-, parkerings- och andra stödtjänster i omedelbar anslutning till trafiktjänster, samt tillhandahållare av övriga mobilitetstjänster, såsom kommersiell parkering, bilpoolsbilar, elsparkcyklar och stadscyklar, oberoende av trafikslag.

Uppgifter som ska lämnas om taxitrafik

Alla innehavare av taxitrafiktillstånd ska för första gången lämna in ett sammandrag av taxitrafikverksamheten för 2021 till Traficom i april 2022.

Tillhandahållare av förmedlingstjänster för taxitrafik (förmedlingscentraler) ska lämna in ett sammandrag av det föregående årets taxitrafikverksamhet. Datainsamlingsskyldigheten börjar den 1 april 2022 och tidpunkten för den första datainsamlingen är på våren 2023.

Dessutom ska förmedlingscentraler som behandlar rese- och betalningsuppgifter samt taxiföretag vars omsättning är över 7,5 miljoner euro månatligen lämna in uppgifter för varje taxiresa. Datainsamlingsskyldigheten börjar den 1 april 2022 och de första uppgifterna som berör april 2022 ska lämnas in till Traficom före slutet av maj 2022.

Separata begäranden om inlämnande av uppgifter kommer att skickas till aktörerna inom taxitrafiken.

Ytterligare information om uppgifter som samlas in om taxitrafik.

Uppgifter som ska lämnas om kollektivtrafik

För kollektivtrafikens del gäller föreskriften aktörer inom persontrafiken på järnvägarna, trafikföretag inom busstrafiken, aktörer som erbjuder förmedlingstjänster för busstrafik samt behöriga myndigheter inom vägtrafiken.

Föreskriften omfattar uppgifter som samlats in för den offentliga trafikens prestationsstatistik samt uppgifter om trafik ordnad av behöriga myndigheter inom vägtrafiken. De nya uppgifter som ska samlas in berör passagerarantalen vid trafikplatserna för persontrafiken på järnvägarna, tillgängligheten av turerna i kollektivtrafiken samt kilometerprestationerna för avtalstrafik som körs med olika drivkrafter.

Uppgifterna från trafikföretag inom busstrafiken kommer att samlas in i samband med Statistikcentralens enkät om försäljningsintäkter och prestationer. Skyldigheten att lämna uppgifter har begränsats så att den inte omfattar sådana företag vars omsättning för busstrafiken under den föregående räkenskapsperioden var under 200 000 euro. Denna begränsning av skyldigheten berör främst företag med bara ett fordon.

Uppgifter om järnvägstrafiken ska lämnas för första gången före slutet av mars 2022, uppgifter om busstrafiken före slutet av maj 2022, förmedlingstjänsternas första typveckouppgifter för busstrafik i början av december 2021 och uppgifter om trafik som ordnas av behöriga myndigheter inom vägtrafiken senast i februari 2022. Uppgifterna lämnas på det i föreskriften angivna sättet till Statistikcentralen eller till Traficom.

Uppgifter som ska lämnas om övriga mobilitetstjänster

Med övriga mobilitetstjänster avses kommersiella parkeringstjänster, bilpoolsbilar, elsparkcyklar och stadscyklar. De ovannämnda aktörernas skyldighet att lämna uppgifter gäller inte enbart aktörer som erbjuder kombinationstjänster. En separat begäran om inlämnande av uppgifter kommer att skickas till aktörerna.

Den första datainsamlingen, som berör uppgifter för 2020, genomförs i januari 2022. I fortsättningen genomförs datainsamlingen i april och uppgifterna ska lämnas före månadens slut.

Ytterligare information

Tuomas Kiiski, specialsakkunnig, tuomas.kiiski@traficom.fi, tfn 029 539 0631 (aktörer inom taxitrafiken och övriga mobilitetstjänster)

Pasi Hautalahti, ledande sakkunnig, pasi.hautalahti@traficom.fi, tfn 029 534 6503 (aktörer inom taxitrafiken)

Anna Pätynen, specialsakkunnig, anna.patynen@traficom.fi, tfn 029 534 5363 (järnvägs- och busstrafiken)

Martin Johansson, överinspektör, martin.johansson@traficom.fi, tfn 029 534 6705 (järnvägs- och busstrafiken)