Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Utredning om transport av farligt gods har publicerats

Cirka 57 miljoner ton farligt gods transporterades inom olika trafikformer år 2022. Totalmängden har minskat med 4 % jämfört med år 2017. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms utredning.

Utredningen är fortsättning på statistiken över transport av farligt gods som förts sedan 1987. Datainsamlingen har genomförts vart femte år. I fråga om fartygstrafik och järnvägstrafik utnyttjades datamaterial från myndigheter. Data avseende vägtrafik och luftfart samlades in genom enkäter riktade till företagare, vilket gör att dessa data inte helt är tillförlitliga.

År 2022 transporterades totalt 41,6 miljoner ton farligt gods med fartyg, vilket utgör 72 % av den uppskattade totalmängden farligt gods som transporterats. Andelen fartygstransporter har tidigare legat på samma nivå. Största delen av fartygstransporterna omfattar råolja eller oljeprodukter. Därtill transporteras andra kemikalier och fast gods i bulk, främst stenkol.

År 2022 transporterades totalt 11,8 miljoner ton farligt gods på väg, vilket utgör cirka en femtedel av den uppskattade totalmängden. Andelen var av samma storleksordning som år 2017. På väg transporteras huvudsakligen brandfarliga vätskor och frätande ämnen.

År 2022 transporterades totalt 4,0 miljoner ton farligt gods på järnväg, vilket utgör cirka 7 % av den uppskattade totalmängden. Andelen minskade lite jämfört med år 2017. På järnväg transporteras huvudsakligen brandfarliga vätskor, frätande ämnen och gaser.

Andelen flygtransporter är klart mindre jämfört med de övriga transportformerna, totalt 1 856 ton år 2022. Flygtransporterna omfattar huvudsakligen andra farliga ämnen och föremål samt brandfarliga vätskor.

Det finns viss överlappning i den sammanlagda uppskattningen av totalmängden för de olika trafikformerna eftersom gods som transporters med fartyg transporteras landvägen till hamnarna. 

Eftersom de insamlade data om vägtrafik och flygtrafik är osäkra kommer man framöver inte att genomföra datainsamlingen genom enkäter. Hur datainsamlingen i fortsättningen kan genomföras beror i hög grad på hur elektroniska fraktuppgifter är tillgängliga och tillämpliga.

Ytterligare information: 

Hanna Strömmer, specialsakkunnigtfn 029 534 7053, hanna.strommer@traficom.fi