Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Sjömanläkarens anmälningsskyldighet

I lagen om transportservice (208 § 2 mom.) finns bestämmelser om sjömansläkarens anmälningsskyldighet. En sjömansläkare ska trots sekretessbestämmelserna underrätta Traficom vid misstanke om att den som söker eller innehar ett persontillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet. Anmälningsskyldigheten gäller personer som redan är eller tidigare har varit i skeppsarbete. Skyldigheten gäller däremot inte personer som håller på att söka sig till branschen men som ännu inte har ansökt om eller innehar ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet när de uppsöker sjömansläkaren för undersökning. Anmälningsskyldigheten gäller utöver däcks- och maskinavdelningen även ekonomiavdelningen.

Sjömansläkaren ska alltid göra en anmälan om att hälsotillståndet har försämrats när han eller hon bedömer att de medicinska förutsättningarna inte kommer att uppfyllas på åtminstone sex månader. En sjömansläkares anmälningsskyldighet gäller inte bara i samband med en undersökning utan även mellan undersökningar. Anmälan om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls ska även göras om sjömansläkaren anser att bedömningen av lämpligheten kräver ett dispensförfarande. Ingen anmälan behöver däremot göras om personen tidigare har fått dispens på grund av samma sjukdom eller skada och sjukdomen eller skadan i fråga inte väsentligen har förvärrats efter att föregående dispens beviljades. Om dispens ansöks på grund av en ny sjukdom eller om den sjukdom som legat till grund för en tidigare dispens väsentligt har förvärrats, ska sjömansläkaren alltid göra en anmälan till Traficom om att hälsotillståndet har försämrats.

Anmälan görs genom att skicka in blanketten Meddelande av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls (Y401) till Traficom som krypterad e-post till adressen kirjaamo@traficom.fi eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. När sjömansläkaren anser att det finns fog för ett dispensförfarande, ska denna uppgift antecknas i blanketten. Däremot behövs inga uppgifter om det egentliga hälsotillståndet. Om personens hälsotillstånd innebär ett direkt hot mot trafiksäkerheten, ska anmälan göras per telefon (växel 029 534 5000). Innan anmälan görs ska den person anmälan gäller informeras om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på hans eller hennes funktionsförmåga. Samtycke behövs inte för anmälan.

Obs! Läkaren ska göra en särskild anmälan till polisen (Traficoms blankett F203 Anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd) om han eller hon bedömer att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte heller uppfyller de medicinska kraven för körkort på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig (minst 6 månader).

Järnvägsläkarens anmälningsskyldighet

I lagen om transportservice (208 § 2 mom.) finns bestämmelser om järnvägsläkarens anmälningsskyldighet. En järnvägsläkare ska trots sekretessbestämmelserna underrätta Traficom vid misstanke om att den som söker eller innehar ett förarbevis för förare av rullande materiel inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet. Anmälningsskyldigheten gäller personer som redan arbetar eller tidigare har arbetat som förare av rullande materiel. Skyldigheten gäller däremot inte personer som håller på att söka sig till branschen men som ännu inte har ansökt om eller innehar ett tillstånd när de uppsöker järnvägsläkaren för undersökning.

Järnvägsläkaren ska alltid göra en anmälan till Traficom om att hälsotillståndet har försämrats när han eller hon bedömer att de medicinska förutsättningarna inte kommer att uppfyllas på åtminstone sex månader. En järnvägsläkares anmälningsskyldighet gäller inte bara i samband med en undersökning utan även mellan undersökningar. I samband med en undersökning fullgör järnvägsläkaren sin anmälningsskyldighet genom att lämna in ett negativt lämplighetsutlåtande till Traficom. Mellan undersökningar görs anmälan genom att skicka in blanketten Meddelande av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls (Y401) till Traficom som krypterad e-post till adressen kirjaamo@traficom.fi eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Det behövs inga uppgifter om det egentliga hälsotillståndet. Om personens hälsotillstånd innebär ett direkt hot mot trafiksäkerheten, ska anmälan göras per telefon (växel 029 534 5000). Innan anmälan görs ska den person anmälan gäller informeras om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på hans eller hennes funktionsförmåga. Samtycke behövs inte för anmälan.

 

Obs! Läkaren ska göra en särskild anmälan till polisen (Traficoms blankett F203 Anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd) om han eller hon bedömer att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte heller uppfyller de medicinska kraven för körkort på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig (minst 6 månader).

Järnvägspsykologernas anmälningsskyldighet

I lagen om transportservice (208 § 2 mom.) finns bestämmelser om järnvägspsykologernas anmälningsskyldighet. Den järnvägspsykolog som utfört personbedömningen ska trots sekretessbestämmelserna underrätta Traficom vid misstanke om att den som söker eller innehar ett förarbevis för förare av rullande materiel inte uppfyller kraven på psykisk lämplighet. Anmälningsskyldigheten gäller personer som redan arbetar eller tidigare har arbetat som förare av rullande materiel. Skyldigheten gäller däremot inte personer som håller på att söka sig till föraruppgifter eller förarutbildning men som ännu inte har ansökt om eller innehar ett tillstånd när de uppsöker en järnvägspsykolog för personbedömning.

I samband med en personbedömning fullgör järnvägspsykologen sin anmälningsskyldighet genom att lämna in ett negativt lämplighetsutlåtande till Traficom. I övriga situationer görs anmälan genom att skicka in blanketten Meddelande av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls (Y401) till Traficom som krypterad e-post till adressen kirjaamo@traficom.fi eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Om järnvägspsykologen anser att personbedömningen kan upprepas tidigast efter en viss tid eller att vissa tester på grund av inlärningseffekt inte kan användas i en ny bedömning inom en viss tid, ska detta antecknas i fältet för ytterligare uppgifter i blanketten. Innan anmälan görs ska den person anmälan gäller informeras om rätten att göra anmälan och om hur hans eller hennes psykiska egenskaper, uppförande och personlighet påverkar funktionsförmågan. Samtycke behövs inte för anmälan.

Övriga yrkesutbildade personers anmälningsrätt och -skyldighet

Varje yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har trots sekretessbestämmelserna rätt att underrätta Traficom vid misstanke om att den som söker eller innehar ett persontillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna. Anmälningsrätten blir en anmälningsskyldighet om hälsotillståndet för den som innehar eller ansöker om ett persontillstånd innebär ett direkt hot mot trafiksäkerheten. Då ska anmälan göras utan ogrundat dröjsmål. En anmälan om detta behöver dock inte göras om personer som håller på att söka sig till branschen men som ännu inte har ansökt om ett tillstånd eller behörighetsbrev hos Traficom.

I fråga om luftfart gäller anmälningsrätten och -skyldigheten piloter, kabinbesättning och hobbyflygare, i fråga om sjöfart personal på däcks-, maskin- och ekonomiavdelningen samt i fråga om järnvägstrafik förare av rullande materiel som arbetar i tågtrafik eller växlingsarbete. För flygledare gäller endast anmälningsrätten. Anmälningsrätten och -skyldigheten gäller inte förare inom spårbunden stadstrafik.

Anmälan görs genom att skicka in blanketten Meddelande av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls (Y401) till Traficom som krypterad e-post till adressen kirjaamo@traficom.fi eller per post till addressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Om personens hälsotillstånd innebär direkt hot mot trafiksäkerheten, ska anmälan göras per telefon (växel 029 534 5000). Innan anmälan görs ska den person anmälan gäller informeras om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på hans eller hennes funktionsförmåga. Samtycke behövs dock inte för anmälan.

 

En annan än en av Traficom godkänd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan i sin anmälan endast informera om att personen som anmälan gäller möjligtvis inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet och vilka ytterligare åtgärder som föreslås för att närmare utreda hälsotillståndet eller dess inverkan på funktionsförmågan.

Obs! Läkaren ska göra en särskild anmälan till polisen (Traficoms blankett F203 Anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd) om han eller hon bedömer att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte heller uppfyller de medicinska kraven för körkort på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig (minst 6 månader). Även sjukskötare och hälsovårdare har rätt att underrätta polisen om de misstänker att den som söker körkortstillstånd eller innehar körrätt inte uppfyller de medicinska kraven för körkort på grund av fortgående användning av berusningsmedel.

Anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården