Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

SJÖMANSLÄKARENS ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

I lagen om transportservice (208 § 2 mom.) finns bestämmelser om sjömansläkarens anmälningsskyldighet. En sjömansläkare ska trots sekretessbestämmelserna underrätta Traficom vid misstanke om att den som söker eller innehar ett persontillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet. Anmälningsskyldigheten gäller utöver däcks- och maskinavdelningen även ekonomiavdelningen. 

En sjömansläkares anmälningsskyldighet gäller inte bara i samband med läkarundersökning av fartygspersonal utan även i samband med andra möten och undersökningar. Till anmälan ska sjömansläkaren bifoga uppgifter om hälsotillstånd, inklusive utlåtande från läkarundersökning av fartygspersonal, om sjömansläkaren i samband med läkarundersökning av fartygspersonal anser att den som ansöker om ett medicinskt intyg (medical certificate for service at sea) inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet. 

Sjömansläkaren ska även göra en anmälan till Traficom om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls om sjömansläkaren anser att bedömningen av lämpligheten kräver ett undantagsförfarande på basis av en ny sjukdom eller om sjukdomen som låg till grund för den tidigare ansökan om tillstånd till undantag avsevärt har förvärrats. Även i detta fall ska utlåtandet som gjorts i samband med undersökningen samt dess bilagor bifogas till ansökan. Ingen anmälan behöver göras om personen tidigare har fått tillstånd till undantag på grund av samma sjukdom eller skada och sjukdomen eller skadan i fråga inte väsentligt har förvärrats efter att föregående tillstånd till undantag beviljades. 

JÄRNVÄGSLÄKARENS ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

I lagen om transportservice (208 § 2 mom.) finns bestämmelser om järnvägsläkarens anmälningsskyldighet. En järnvägsläkare ska trots sekretessbestämmelserna underrätta Traficom vid misstanke om att den som innehar ett förarbevis för förare av rullande materiel eller ansöker om ett lämplighetsutlåtande inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet. 

En järnvägsläkares anmälningsskyldighet gäller inte bara i samband med läkarundersökningar som utförs på förare av rullande materiel i enlighet med lagen om transportservice utan även i samband med andra möten och undersökningar. Till anmälan ska järnvägsläkaren bifoga uppgifter om hälsotillstånd, inklusive ett utlåtande om den hälsomässiga lämpligheten för föraren av rullande materiel, om järnvägsläkaren i samband med läkarundersökningen i enlighet med lagen om transportservice anser att sökande inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet.

JÄRNVÄGSPSYKOLOGENS ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

I lagen om transportservice (208 § 2 mom.) finns bestämmelser om järnvägspsykologens anmälningsskyldighet. En järnvägspsykolog som har utfört en personbedömning ska trots sekretessbestämmelserna underrätta Traficom om psykologen bedömer att den som innehar eller ansöker om ett förarbevis för förare av rullande materiel inte uppfyller kraven på psykisk lämplighet. 

En järnvägspsykologs anmälningsskyldighet gäller inte bara i samband med personbedömningar som utförs på förare av rullande materiel i enlighet med lagen om transportservice utan även i samband med andra möten och undersökningar. Om anmälan görs på basis av en personbedömning i enlighet med lagen om transportservice ska till anmälan bifogas utlåtandet om personbedömningen samt dess bilagor. 

ANMÄLNINGSRÄTT OCH -SKYLDIGHET FÖR ANNAN YRKESUTBILDAD PERSON INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har rätt att underrätta Traficom vid misstanke om att den som innehar ett persontillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna. Anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål om den berörda personens hälsotillstånd utgör en omedelbar fara för trafiksäkerheten. 

Anmälningsrätten gäller i fråga om luftfart professionella flygare (flyg- och kabinbesättning samt flygledare) och sportflygare, i fråga om sjöfart personal på däcks- maskin- och ekonomiavdelningen och i fråga om järnvägstrafik förare av rullande materiel som arbetar inom tågtrafiken eller i växlingsarbete. Anmälningsrätten gäller inte förare inom den spårbundna stadstrafiken.

Någon annan än en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som godkänts av Traficom kan i sin anmälan endast ge uppgifter om att den person som anmälan gäller eventuellt inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet och vilka åtgärder som föreslås för att närmare utreda hälsotillståndet eller dess inverkan på funktionsförmågan. Inga egentliga uppgifter om hälsotillståndet ska bifogas till anmälan.

Gör en anmälan till Traficom

Fyll noggrant i blanketten Meddelande av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att de medicinska förutsättningarna inte uppfylls (Y401) och skicka den till Traficom via säker e-post (Extern länk) till adressen registrator@traficom.fi (Extern länk)eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Om personens hälsotillstånd utgör en omedelbar fara för trafiksäkerheten ska anmälan göras per telefon (växel 029 534 5000). Innan anmälan görs ska den person som anmälan gäller informeras om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på hans eller hennes funktionsförmåga. Samtycke behövs inte för anmälan.

Kom ihåg att vid behov också göra en separat anmälan till polisen med Traficoms blankett F203 Anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd om du bedömer att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte uppfyller kraven på körhälsa. Även sjukskötare och hälsovårdare har rätt att meddela polisen vid misstanke om att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte uppfyller kraven på körhälsa på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel.

Uppdaterad