Fartygs dagböcker

Bestämmelser om skyldigheten att föra skepps- och maskindagbok på finska fartyg ingår i 18 kap. 1–5 § i sjölagen och i föreskriften om fartygs dagböcker och anteckningarna i dem.

Dagböckernas form

Dagböckerna ska till formen uppfylla kraven i föreskriften.

Traficom låter inte längre trycka upp dagböcker utan publicerar endast dagboksmallar utgående från vilka rederierna kan låta trycka sina dagböcker.

Elektroniska dagböcker

Elektronisk dagbok får föras endast med ett sådant system för vilket systemtillverkaren fått godkännande av Traficom. Intyget om att ssystemet är godkänt ska medföras ombord.

Den elektroniska dagboken kan kombineras med radiodagboken, lastdagboken, oljedagboken, avfallsdagboken och andra motsvarande dagböcker som förs på fartyget.